отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

8. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ

 

Найменування: Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України”.

Ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ: 30370711.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

       серія А00 №020227

       номер запису: 10741050001010655

       дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999

       орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Тел. 279 -11- 52.

Стаття із закону України про цінні папери та фондовий ринок (розділ 3, ст.16)
виключно  на підставі ліцензії, що видається Національною комісієюз  цінних  паперів та фондового ринку (крім професійної діяльностіЦентрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльностіНаціонального  банку  України).Професійна   діяльність   Центрального   депозитарію   ціннихпаперів  провадиться  на  підставі правил Центрального депозитаріюцінних  паперів,  зареєстрованих  Національною  комісією  з ціннихпаперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.{  Частину  третю  статті  16  доповнено абзацом згідно із ЗакономN 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }На сайті Центрального депозитарію розміщені  правила та регламент роботи Центрального дипозитарію.(http://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=94&lang=ua).

 

 

9. ДАНІ ПРО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА МІСТИТЬСЯ У ПРОСПЕКТІ ЕМІСІЇ

 

Директор ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Бамбізо Полікарп Юрійович.

 

Головний бухгалтер ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Борисова Ольга Борисівна.

 

Відповідальним за проведення аудиту є:

 

ТОВ "М.Р.Аудит", код за ЄДРПОУ: 37569947, зареєстрована: Подільською РДА в м. Києві 22.02.2011 р за № 10711020000027955

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 13/15.

Телефон (044) 361-79-48.

Директор Єрмак Марина Володимирівна 

Сертифiкат (серiя А № 002801 вiд 02.07.1996; продовжено Рiшенням №215/3 Аудиторської Палати України вiд 20.05.2010 термін дії до 02.07.2015.                  

 Свiдоцтво про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №4429, видане на пiдставi рiшення №229/4 вiд 31.03.2011 Аудиторською Палатою України. Чинне до 31.03.2016р

 

 

10. ДАНІ ЩОДО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, НА ЯКИХ ПРОДАВАЛИСЬ АБО ПРОДАЮТЬСЯ ЦІННІ ПАПЕРИ ЦЬОГО ЕМІТЕНТА

 

Обіг цінних паперів Товариства на біржах, позабіржових системах не здійснювався.

 

 

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ, ДО ЛІСТИНГУ ЯКИХ ВКЛЮЧЕНІ ОБЛІГАЦІЇ ЕМІТЕНТА

 

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій жодних договорів з організаторами торгівлі на включення до лістингу облігацій Товариства укладено не було.


 

12. ДАНІ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ РОЗМІРУ ЕМІСІЇ НАД РОЗМІРОМ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА

Загальний обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

 

13. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

 

До Емітента не застосовувались дії економічного оздоровлення (санації) і не порушувалась справа про банкрутство.

 

 

Я, Директор ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Бамбізо Полікарп Юрійович, підтверджую достовірність наведеної у цьому Проспекті інформації.

Директор ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Бамбізо Полікарп Юрійович _________________________________________

 

 

Я, Головний бухгалтер ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Борисова Ольга Борисівна, підтверджую достовірність наведеної у цьому Проспекті інформації.

Головний бухгалтер ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Борисова Ольга Борисівна ________________________________

 

 

Я, Аудитор, директор ТОВ "М.Р.Аудит" Єрмак Марина Володимирівна, підтверджую достовірність наведеної (та перевіреної мною) у цьому Проспекті інформації.

Аудитор _________________________________________