отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

4.8. Порядок погашення облігацій

 

4.8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій усіх серій здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 11.

Дата початку погашення облігацій усіх серій – 01.01.2016 року.

Дата закінчення погашення облігацій усіх серій – 15.03.2016 року.

 

Емітент має право прийняти рішення про подовження термінів обігу та погашення будь-якої з серій облігацій A,B,C,D,E,F,G – у разі наявності згоди всіх власників облігацій на таке подовження або викупу 100% кількості облігацій відповідної серії за ціною не менше номінальної у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

4.8.2. Умови та порядок надання товарів (послуг):

 

Погашення облігацій усіх серій відбувається за умови перерахування облігацій протягом терміну погашення з рахунку в цінних паперах власника на рахунок у цінних паперах Емітента у Депозитарії.

Погашення облігацій відбувається шляхом надання у власність загальної площі приміщень (житлових або нежитлових) у відповідній кількості квадратних метрів та машиномісць в залежності від кількості та серій облігацій, пред’явлених до погашення:

- при погашенні одна облігація серії «А» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «B» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «C» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «D» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «Е» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «F» дає право на отримання 1 (одного) машиномісця за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «G» дає право на отримання 1 (одного) машиномісця за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва.

 

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність відповідної площі приміщення - оформлення права власності (за актом приймання-передачі) на приміщення відповідної кількості квадратних метрів загальної площі приміщення (або машиномісця), зазначене у договорі резервування, у разі відповідності кількості та серій облігацій, перерахованих на рахунок Емітента у термін погашення облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент повідомляє про це власників облігацій шляхом публікації відповідної інформації у тому самому виданні, у якому було оприлюднено Проспект емісії (або офіційному виданні НКЦПФР, якщо видання на той час не буде мати статусу офіційного). Після особистого звернення власників Емітент надає кожному дані щодо фактичної площі приміщень, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухомо майно.

 

Погашення облігацій відбувається на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій Емітента. Зведений обліковий реєстр складається депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надасться Емітенту на початок дня початку погашення облігацій. Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій починається у перший наступний робочий день. Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій протягом терміну погашення перераховують належні їм облігації зі своїх рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі приміщення. Подальше оформлення документів на право власності на приміщення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Отримання відповідного приміщення (квартири, нежитлового приміщення, машиномісця) проводиться шляхом підписання між Емітентом та власником, що перерахував відповідний пакет облігацій, Акту приймання -передачі приміщення, а також обов’язкової державної реєстрації права власності на відповідне приміщення. Всі витрати, пов'язані з оформленням права власності на нерухомість, несе власник облігацій.

 

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі приміщення, визначеного в Договорі резервування.

Погашення облігацій (надання відповідного приміщення у власність) здійснюється по номінальній вартості облігацій, навіть якщо собівартість чи ринкова вартість 0,01 кв. м. приміщення (або одного машиномісця) виявляється вищою на момент початку погашення (дострокового погашення) облігацій. При одержанні більш дешевого товару власник облігацій одержує від Емітента різницю між вартістю облігацій та ціною товару.

 

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов'язаний:

надати документи, що посвідчують (ідентифікують) його особу (паспорт, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи; статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з ЄДРПОУ, довідку 4-ОПП — для юридичної особи-резидента);

надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені юридичної чи фізичної особи;

перерахувати протягом терміну погашення належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в Депозитарії;

пред’явити чинний Договір резервування;

на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії, необхідні для оформлення права власності на приміщення.

Емітент та власник підписують Акт пред’явлення цільових облігацій до погашення, що підтверджує факт передачі зазначених документів та здійснення дій.

Оскільки приміщення, зазначене у відповідному Договорі резервування, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого приміщення необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій відповідної серії, зазначеної у чинному Договорі резервування.

Конкретне приміщення, що отримує власник облігацій, визначається тільки у відповідному чинному Договорі резервування, що укладений з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного Договору Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення у спільну власність) відповідно до кількості пред'явлених до погашення облігацій. У випадку, якщо пакетом облігацій, що дає право на отримання приміщення володіє декілька власників, то при погашенні облігацій такі власники отримують приміщення у спільну часткову власність відповідно до положень глави 26 Цивільного кодексу України.

У договорі резервування, що укладається між Емітентом та власником пакету облігацій при покупці пакету облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації в приміщенні фактично виявляється більша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, власник облігацій повинен сплатити суму коштів у порядку, встановленому у відповідному договорі резервування. У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації в приміщенні фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, Емітент повинен сплатити власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному договорі резервування.

У разі, якщо власник облігацій з будь-яких причин не має чинного договору резервування і Емітент не може передати жодне приміщення (наприклад, власник має таку кількість облігацій, що не є кратною загальній площі відповідної квартири, нежитлового приміщення); або ж на дату закінчення погашення будинок не введений в експлуатацію, Емітент здійснює погашення облігацій шляхом перерахування власнику суми номінальної вартості належних власнику облігацій.

У разі порушення строків введення Об’єкту в експлуатацію, Емітент з метою інформування власників облігацій усіх серій про цей факт здійснює публікацію в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому публікував Проспект емісії облігацій, у термін 10 робочих днів з дати такого порушення.

У разі порушення строків введення Об’єкту в експлуатацію Емітент може прийняти рішення про подовження термінів погашення будь-якої з серій облігацій A,B,C,D,E,F,G – у разі наявності згоди всіх власників облігацій на таке подовження або викупу 100% кількості облігацій відповідної серії за ціною не менше номінальної у порядку, передбаченому чинним законодавством.

У разі невиконання чи несвоєчасного виконання Емітентом зобов'язань по облігаціях будь-якої з серій виконання здійснюється в примусовому порядку за рішенням суду.

У випадку не виконання Емітентом зобов'язань по облігаціях у встановлені терміни, власник облігацій має право звернутися до поручителя щодо відшкодування йому номінальної вартості облігацій відповідно до умов, зазначених цим Проспектом.

 

4.8.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення:

Емітент має право прийняти рішення про дострокове погашення облігацій будь-якої з серій у разі дострокового завершення будівництва та  здачі в експлуатацію в порядку, встановленому чинним законодавством, будинку за адресою: вул. Білоруська, буд. 36-А в Шевченківському районі м. Києва,  раніше дати початку строку погашення облігацій.

Дострокове погашення здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 4.8.2 цього Проспекту. При цьому кінцевий термін погашення облігацій не може перевищувати одного року з дати початку дострокового погашення. Повідомлення про дострокове погашення публікується у тому ж друкованому виданні, де був опублікований Проспект емісії облігацій, не менш ніж за 10 календарних днів до початку періоду дострокового погашення.

Емітент має право прийняти рішення про анулювання облігацій викуплених будь-якої з серій у випадку викупу 100% кількості облігацій відповідної серії.

 

4.8.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

 

 

У разі, якщо власник облігацій вчасно не здійснив пред'явлення облігацій до погашення (дострокового погашення), у тому числі не перерахував належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії протягом встановленого цим Проспектом терміну, він повинен здійснити зазначене перерахування облігацій протягом трьох років з дати закінчення погашення. У цьому разі власник звертається до Емітента із письмовим зверненням за адресою 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 11.

У зазначеному випадку власнику облігацій відшкодовується вартість належних йому облігацій грошовими коштами (за номінальною вартістю) протягом трьох місяців з дати перерахування облігацій на рахунок Емітента в Депозитарії.

 

 

4.9. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту

 

У разі визнання Емітента банкрутом, оголошення дефолту та порядок дій Емітента відбувається відповідно до відповідної статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В разі неспроможності Емітента Облігацій у строк та у спосіб, встановлений умовами проспекту емісії, здійснити погашення Облігацій, Емітент зобов’язаний оголосити про дефолт протягом десяти робочих днів з дати виникнення події, що призвела до дефолту. У цьому разі Емітент здійснює публікацію в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому публікував Проспект емісії облігацій. Подальші дії кожного з Поручителів здійснюються відповідно до цього проспекту емісії та Договору поруки - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

 

 

5. ПЕРЕЛІК І РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКІВ ОБЛІГАЦІЙ

 

У 2007 році Емітент здійснив випуск цільових іменних облігацій (Протокол Зборів Учасників ТОВ «Граніт-Плюс» № 5 від 25.05.2007 р.):

 

Серія

Номінал, грн.

Кількість, шт.

Загальна номінальна вартість, грн.

Реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів

А

72,00

1 771 852

127 573 344,00

№ 549/2/07 від 07.09.2007

В

72,00

191 730

13 804 560,00

№ 550/2/07 від 07.09.2007

С

165 000,00

56

9 240 000,00

№ 551/2/07 від 07.09.2007

 

Свідоцтва про реєстрацію випусків цінних паперів серій «А», «В», «С» видала Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Облігації серій А,В,С Емітентом погашені. Власники облігацій здійснили їх перерахування на рахунок у цінних паперах ТОВ «Граніт-Плюс» у депозитарії, виходячи з передбаченого проспектом емісії цих серій порядку погашення облігацій у разі несвоєчасного їх пред’явлення, ТОВ «Граніт-Плюс» 08.08.2012 та 04.09.2012 здійснило погашення облігацій шляхом сплати їх номінальної вартості.

 

Випуск облігацій серій А,В,С, скасовано розпорядженнями НКЦПФР від 12 жовтня 2012 року № 158-КФ-С-О, №159-КФ-С-О та № 160-КФ-С-О.

 

 

6. РОЗМІР ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

 

У власності директора Бамбізо Полікарпа Юрійовича перебуває 7% статутного капіталу Емітента.

 

 

7.      ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО МАЮТЬ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА ЧАСТКУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10%

 

У статутному капіталі Емітента частки, що перевищують 10% мають наступні особи:

Юридична особа -- резидент України -- Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр» — 53,3%, що становить 402 448,00 (чотириста дві тисячі чотириста сорок вісім) гривень;

Громадянин України Видренко Віктор Миколайович — 13%, що становить 98 280,00 (дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят) гривень;

Громадянин України Лисенко Анатолій Іванович — 11,7%. що становить 88 302,00 (вісімдесят вісім тисяч триста дві) гривні.