отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012.01.01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальностю "Будсервіс-Центр"

за ЄДРПОУ

32000881

Територія

 

Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

803910000

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВ

за КОПФГ

240

Орган державного управлiння

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Будівництво будівель

за КВЕД

70.32.0

Середня кількість працівників

1,00        

 

 

 

 

 

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:вул.Вєтрова,11 м. Київ 01032                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 Актив 

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

72,1

189,3

Основнi засоби:

 

 

 

    залишкова вартiсть

030

614,4

535,9

    первiсна вартiсть

031

912,5

912,5

    знос

032

(298.1)

(376.6)

Довгострокові біологічні активи: 

 

    справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

    первісна вартість

036

-                  

-                  

    накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції

040

8541,2

18359,9

Інші необоротні активи

070

-                  

-                  

Усього за роздiлом I

080

9227,7

19085,2

II. Оборотні активи

 

Виробничі запаси

100

4,5

-                  

Поточні біологічні активи

110

-                  

-                  

Готова   продукцiя

130

15958,7

17586,2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

    чиста реалізаційна вартість 

160

456,0

1246,7

    первісна вартість 

161

456,0

1246,7

    резерв сумнівних боргів 

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

1432,5

1418,6

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

45231,4

30574,4

Поточні фінансові інвестиції 

220

-                  

-                  

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

   в національній валюті 

230

103,5

35,7

   у тому числі в касі 

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті 

240

-                  

-                  

Інші оборотні активи 

250

923,4

1178,1

Усього за роздiлом II 

260

64109,9

52039,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

1309,4

-                  

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

Баланс

280

74647,0

71124,8

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

      1 

2

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

1650,0

1650,0

Додатковий капiтал

320

-                  

-                  

Резервний капітал

340

-                  

-                  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

11591,9

12246,8

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за роздiлом I

380

13241,9

13896,8

II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                    фінансування

430

-                  

-                  

III. Довгострокові зобов'язання 

480

51674,7

51976,8

ІV Поточні зобов'язання 

 

Короткострокові кредити банків

500

-                  

-                  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-                  

-                  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6224,0

526,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

   з бюджетом  

550

3,0

197,3

   зі страхування

570

6,1

4,8

   з оплати працi*

580

11,2

10,7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

-                  

Iншi поточні зобов'язання

610

3486,1

4511,9

Усього за роздiлом IV

620

9730,4

5251,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

-                  

-                  

Баланс

640

74647,0

71124,8

 

*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

-                  

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний
період

 

За аналогічний період поперед- нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

17803,4

11081,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(2049.7)

(1071.9)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

15753,7

10009,7

Інші операційні доходи

040

-                  

1,1

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-                  

-                  

Інші доходи

050

1,0

1,1

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)  

070

15754,7

10011,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(6937.8)

(3673.0)

Інші операційні витрати

090

(7533.4)

(6061.0)

у тому числі 

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

 

(38.8)

Разом витрати (080 + 090 + 100) 

120

(14471.2)

(9772.8)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

1283,5

239,1

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-                  

-                  

Податок на прибуток

140

(572.6)

(10.1)

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

710,9

229,0

Забезпечення матеріального заохочення

160

-                  

-                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012.01.01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАТОРЕ"

за ЄДРПОУ

34355545

Територія

 

Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

803910000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

10

Орган державного управлiння

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Середня кількість працівників

        

 

 

 

 

 

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:вул.Вєтрова,11 м. Київ 01032                                  

 

 

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актив 

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

670,7

670,7

Основнi засоби:

 

 

 

    залишкова вартiсть

030

2050,7

1805,0

    первiсна вартiсть

031

2646,6

2586,6

    знос

032

(595.9)

(781.6)

Довгострокові біологічні активи: 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

    первісна вартість

036

-                  

-                  

    накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції

040

5,5

5,5

Інші необоротні активи

070

-                  

-                  

Усього за роздiлом I

080

2726,8

2481,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0,5

0,1

Поточні біологічні активи

110

-                  

-                  

Готова   продукцiя

130

-                  

-                  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

    чиста реалізаційна вартість 

160

197,6

534,0

    первісна вартість 

161

197,6

534,0

    резерв сумнівних боргів 

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

241,8

185,8

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

465,6

530,0

Поточні фінансові інвестиції 

220

-                  

-                  

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

   в національній валюті 

230

-                  

4,3

   у тому числі в касі 

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті 

240

-                  

-                  

Інші оборотні активи 

250

22,9

17,5

Усього за роздiлом II 

260

927,9

1271,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

-                  

-                  

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

Баланс

280

3654,8

3752,9

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

     1 

2

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

15315,0

15315,0

Додатковий капiтал

320

-                  

-                  

Резервний капітал

340

-                  

-                  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

(696.6)

(655.8)

Неоплачений капітал

360

(10986.0)

(10969.6)

Усього за роздiлом I

380

3632,4

3689,6

II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                       фінансування

430

-                  

-                  

III. Довгострокові зобов'язання 

480

-                  

-                  

ІV Поточні зобов'язання 

 

Короткострокові кредити банків

500

-                  

-                  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-                    

-                  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9,2

52,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

   з бюджетом  

550

-                  

-                  

   зі страхування

570

-                  

0,2

   з оплати працi*

580

-                  

0,9

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

-                  

Iншi поточні зобов'язання

610

13,2

9,6

Усього за роздiлом IV

620

22,4

63,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

-                  

-                  

Баланс

640

3654,8

3752,9

 

*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

-