отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012.01.01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю   "ГРАНIТ-Капітал"

за ЄДРПОУ

36002547

Територія

 

Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

80391000000

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВ

за КОПФГ

240

Орган державного управлiння

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Будівництво будівель

за КВЕД

45.21.1

Середня кількість працівників

1,00        

 

 

 

 

 

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:вул.Вєтрова,11 м. Київ 01032                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 Актив 

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

Основнi засоби:

 

 

 

    залишкова вартiсть

030

0,2

0,2

    первiсна вартiсть

031

0,4

0,4

   знос

032

(0.2)

(0.2)

Довгострокові біологічні активи: 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

    первісна вартість

036

-                  

-                  

    накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції

040

 

 

Інші необоротні активи

070

-                  

-                  

Усього за роздiлом I

080

0,2

0,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

-                  

-                  

Готова   продукцiя

130

-                  

-                  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

    чиста реалізаційна вартість 

160

 

 

    первісна вартість 

161

 

 

    резерв сумнівних боргів 

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

10073,0

56850,9

Поточні фінансові інвестиції 

220

63012,8

16953,7

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

   в національній валюті 

230

0,9

1,0

   у тому числі в касі 

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті 

240

-                  

-                  

Інші оборотні активи 

250

4150,3

4166,8

Усього за роздiлом II 

260

73086,7

73805,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

-                  

60,2

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

Баланс

280

73086,9

73866,1

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

      1 

2

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

70000,0

756,0

Додатковий капiтал

320

-                  

 

Резервний капітал

340

-                  

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

-9709,9

40134,1

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за роздiлом I

380

59867,0

40890,1

II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                       фінансування

430

-                  

 

III. Довгострокові зобов'язання 

480

 

 

ІV Поточні зобов'язання 

 

Короткострокові кредити банків

500

-                  

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-                  

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4,0

587,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

   з бюджетом  

550

 

 

   зі страхування

570

 

 

   з оплати працi*

580

 

 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

 

Iншi поточні зобов'язання

610

13215,9

23865,8

Усього за роздiлом IV

620

13219,9

24471,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

73086,9

225879,6

 

*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

-                  

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний
період

 

За аналогічний період поперед- нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

301,4

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

301,4

 

Інші операційні доходи

040

 

 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

 

 

Інші доходи

050

69407,8

3850,1

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)  

070

69709,2

3850,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

-192,3

 

Інші операційні витрати

090

(47.8)

-299,8

у тому числі 

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

-68045,1

-3850,1

Разом витрати (080 + 090 + 100) 

120

-68285,2

-4149,9

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

1424,0

-299,8

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-                  

-                  

Податок на прибуток

140

-0,1

 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

1423,9

-299,8

Забезпечення матеріального заохочення

160

-                  

-