отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

 

 

 

(261)-          

 

 

 

 

 

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

 

 

 

(262)-          

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)-          

 

 

 

 

 

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

 

(264) 603

 

 

 

 

 

 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

 

(2641)-          

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

 

(265)-          

 

 

 

 

 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

 

(2651)-        

Із рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

 

 

(266)-          

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

 

 

(267)-          

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

 

 

(268)-          

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

 

 

(269)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Капітальні інвестиції

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

280

-          

214

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

10580

44

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

-          

-          

 

 

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

1

171

 

 

 

 

 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-          

-          

 

 

 

 

 

Інші

330

-          

-          

 

 

 

 

 

Разом 

340

10582

429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 340 гр. 3

 

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)-          

 

 

 

 

 

 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансові інвестиції

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

 

 

 

 

 

довгострокові

поточні

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асоційовані підприємства

350

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

дочірні підприємства

360

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

спільну діяльність

370

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:

 

 

                  

                    

                  

 

 

 

 

 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

акції

390

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

облігації

400

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

інші

410

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

 

 

 

 

 

 

   за собівартістю

 

 

 

 

 

 

(421)-          

 

 

 

 

 

   за справедливою вартістю

 

 

 

 

 

 

(422)-          

 

 

 

 

 

   за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

 

(423)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за собівартістю 

 

 

 

 

 

 

     (424)-          

 

 

 

 

 

 

за справедливою вартістю

 

 

 

 

 

 

     (425)-          

 

 

 

 

 

 

за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

 

     (426)-            

V. Доходи і витрати

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційна оренда активів

440

-          

-          

 

 

 

 

 

Операційна курсова різниця

450

-          

-          

 

 

 

 

 

Реалізація інших оборотних активів

460

769

548

 

 

 

 

 

Штрафи, пені, неустойки

470

-          

380

 

 

 

 

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення

480

-          

-          

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи і витрати

490

3

74

 

 

 

 

 

у тому числі:
   відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   непродуктивні витрати і втрати

492

Х

-          

 

 

 

 

 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

 

 

 

 

 

асоційовані підприємства

500

-          

-          

 

 

 

 

 

дочірні підприємства

510

-          

-          

 

 

 

 

 

спільну діяльність 

520

-          

-          

 

 

 

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди 

530

-          

Х

 

 

 

 

 

Проценти 

540

Х

3216

 

 

 

 

 

Фінансова оренда активів 

550

-          

-          

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи і витрати

560

3

-          

 

 

 

 

 

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація фінансових інвестицій 

570

2233

958

 

 

 

 

 

Доходи від об'єднання підприємств

580

-          

-          

 

 

 

 

 

Результат оцінки корисності

590

-          

-          

 

 

 

 

 

Неопераційна курсова різниця 

600

-          

-          

 

 

 

 

 

Безоплатно одержані активи  

610

-          

Х

 

 

 

 

 

Списання необоротних активів

620

Х

1

 

 

 

 

 

Інші доходи і витрати

630

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 

   (631)-          

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

     (632)- %

З рядків 540-560 графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

         (633)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Грошові кошти

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

На кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каса

640

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний рахунок банку

650

363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти в дорозі

670

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еквіваленти грошових коштів

680

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

690

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)-          

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-        

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

760

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

770

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Резерв сумнівних боргів

775

-31

-          

-          

-          

-          

-          

-31

Разом

780

-31

-          

-          

-          

-          

-          

-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Запаси

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

 

 

 

 

 

 

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Сировина і матеріали

800

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Паливо

820

1

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Тара і тарні матеріали

830

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали

840

281

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Запасні частини

850

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

870

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво

890

21485

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

900

41

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Товари

910

25033

-          

-          

 

 

 

 

 

 

Разом

920

46841

-          

-          

 

 

 

Із рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)-          

 

 

 

 

 

 

 

переданих у переробку 

(922)-          

 

 

 

 

 

 

 

оформлених в заставу 

(923)-          

 

 

 

 

 

 

 

переданих на комісію 

(924)-          

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

 

 

 

 

 

 

 

(925)-          

З рядка 275 графа 4 Балансу

Запаси, призначені для продажу

 

 

 

 

(926)-          

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

в т. ч. за строками непогашення

 

 

 

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

4434

4434

-          

-          

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

16364

16364

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)-          

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)-        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Будівельні контракти

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість на кінець звітного року:

 

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   валова замовників

1120

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   валова замовникам

1130

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   з авансів отриманих

1140

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний податок на прибуток

1210

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи:
   на початок звітного року

1220

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   на кінець звітного року

1225

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання:
   на початок звітного року

1230

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   на кінець звітного року

1235

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включено до звіту про фінансові результати - усього

1240

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
   поточний податок на прибуток

1241

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
   поточний податок на прибуток

1251

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховано за звітний рік

1300

3838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використано за рік - усього

1310

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі на:
   будівництво об'єктів

1311

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   з них машини та обладнання

1313

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Біологічні активи

 

 

 

Групи біологічних активів 

Код рядка

 

 

Обліковуються за первісною вартістю 

Обліковуються за справедливою вартістю 

 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

вибуло за рік 

нараховано аморти-
зації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від віднов-
лення корисності 

залишок на кінець року 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

зміни вартості за рік 

вибуло за рік

залишок на кінець року 

первісна вартість

накопи-
чена амор-
тизація

 

первісна вартість

накопи-
чена амор-
тизація 

первісна вартість 
 

накопи-
чена амор-
тизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи   - усього

1410

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робоча худоба 

1411

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

продуктивна худоба 

1412

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

багаторічні насадження 

1413

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

1414

-          

-          

-          

-          

-          

-        

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

інші довгострокові біологічні активи 

1415

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Поточні біологічні активи - усього

1420

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 

1421

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 

1422

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

 

1423

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

інші поточні біологічні активи 

1424

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

Разом

1430

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(1431)-          

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

 

 

(1432)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433)

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання 

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання 

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації 

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від 

 

дохід

витрати

реалізації 

первісного визнання та реалізаці

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 

1500

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   у тому числі: 

 

 

                  

 

                  

 

 

                  

 

 

 

зернові і зернобобові 

1510

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

 з них:
   пшениця 

1511

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   соя

1512

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

соняшник 

1513

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

ріпак 

1514

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

цукрові буряки (фабричні) 

1515

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

картопля 

1516

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

плоди (зерняткові, кісточкові) 

1517

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

інша продукція рослинництва 

1518

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

додаткові біологічні активи рослинництва 

1519

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 

1520

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   у тому числі: 

 

 

                  

 

                  

 

 

                    

 

 

 

приріст живої маси - усього 

1530

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   з нього: 
   великої рогатої худоби 

1531

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

 свиней 

1532

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

молоко 

1533

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

вовна

1534

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

яйця 

1535

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

інша продукція тваринництва 

1536

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

додаткові біологічні активи тваринництва 

1537

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

продукція рибництва 

1538

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-        

 

 

1539

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 

1540

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-