отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

Додаток до Положення ( стандарту)
               бухгалтерського обліку 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012|01|01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю БКФ "Граніт"

за ЄДРПОУ

30023823

Територія

 

за КОАТУУ

 

Орган державного управлiння

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

240

за ОПФГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про власний капітал

 

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 4    

 

Код за ДКУД  

1801005

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

34

 

 

 

 

22632

 

 

22666

Коригування :

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

(22632)

 

 

(22632)

Скоригований залишок на початок року

050

34

 

 

 

 

 

 

 

34

Переоцінка активів :

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку :

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників :

  Внески до капіталу

180

12641

 

 

 

 

 

(20)

 

12621

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емісійний дохід та інший вкладений капітал

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу :

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродажа викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі :

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

12641

 

 

 

 

 

(20)

 

12621

Залишок на кінець року

300

12675

 

 

 

 

 

(20)

 

12655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012/01/01

Пiдприємство (об'єднання):

ТОВ БКФ "Граніт"

за ЄДРПОУ

30023823

Територія  

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

 

 

 

 

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання              240

 

 

за ОПФГ  

 

Вид економічної діяльності  

 

 

 

 

 

за КВЕД

45.21.1

Середня кількість працівників

2

 

 

 

 

 

Контрольна сума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від змен-

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

 

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

 

первісної
(переоціненої) вартості

накопиче-ної аморти- зації

первісна (переоціне-на) вартість

накопи- чена аморти-зація

 

шення корис-
ності
за рік

первісної
(переоціне- ної) вартості

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користу- вання природни- ми ресурсами

010

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Права користу- вання майном

020

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Права на комерційні позначення

030

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Права на об'єкти промислової власності

040

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Авторське право та суміжні з ними права

050

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

060

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інші нематеріальні 
активи

070

209

73

15

-          

-          

4

-          

34

-          

-          

-          

220

107

Разом

080

209

73

15

-          

-          

4

-          

34

-          

-          

-          

220

107

Гудвил

090

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -          

 

 

 

 

 

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(082)-          

 

 

 

 

 

 

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)-          

 

Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)-          

 

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)-          

 

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій- шло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Втрати від змен-
шення корис-
ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

 

первісна (переоцінена) вартість

знос

первіс- ної (пе- реоці- неної) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

Нараховано амортизації за рік

 

первіс- ної (пе-     реоці- неної) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

одержані за фінансовою орендою

передані в
оперативну оренду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (пере-
оцінена)вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інвестиційна нерухомість

105

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Капітальні витра- ти на поліпшення
земель

110

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Будинки, споруди та передавальні
пристрої

120

63760

8161

955

-          

-          

-          

-          

3539

-          

9608

-          

74322

11700

-          

-          

-          

-          

Машини та обладнання

130

1665

924

-          

-          

-          

116

116

238

-          

-          

-          

1549

1046

-          

-          

-          

-          

Транспортні   засоби

140

169

153

-          

-          

-          

16

14

12

-          

-          

-          

153

151

-          

-          

-          

-          

Інструменти, прилади, інвентар
(меблі)

150

30

22

-          

-          

-          

9

8

5

-          

-          

-          

21

18

-          

-          

-          

-          

Тварини

160

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Багаторічні насадження

170

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інші основні засоби

180

1

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Бібліотечні фонди

190

5

3

-          

-          

-          

-          

-          

1

-          

-          

-          

5

5

-          

-          

-          

-          

Малоцінні необо- ротні матеріальні
активи

200

236

227

-          

-          

-          

11

11

9

-          

-          

-          

224

224

-          

-          

-          

-          

Тимчасові (нети- тульні) споруди

210

280

280

-          

-          

-          

219

219

-          

-          

-          

-          

55

55

-          

-          

-          

-          

Природні ресурси

220

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інвентарна тара

230

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Предмети прокату

240

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інші необоротні матеріальні
активи

250

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Разом

260

66146

9771

955

-          

-          

372

369

3804

-          

9608

-          

76331

13199

-          

-          

-          

-          

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

 

 

 

(261)-          

 

 

 

 

 

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

 

 

 

(262)-