отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

 

 

 

Додаток
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

Дата(рік, місяць, число)  

2012|01|01

Пiдприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю

БКФ "Граніт"

за ЄДРПОУ  

30023823

Територія

 

 

за   КОАТУУ  

 

Орган державного управлiння

 

 

за СПОДУ    

 

Організаційно-правова форма господарювання

240

за КОПФГ    

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД    

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

Контрольна сума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати

за   2011 р.

 

 

 

 

 

Форма №2

 

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

31006

122721

Податок на додану вартiсть

015

(4374)

(16141)

Акцизний збiр

020

-

-

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

(5)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

26632

106575

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

(8283)

(88048)

Валовий :

 

прибуток

050

18349

18527

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

772

4662

Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

061

-                  

-                  

Адміністративні витрати

070

(7266)

(10977)

Витрати на збут

080

(10)

(22)

Інші операційні витрати

090

(1019)

(4595)

Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

10827

7595

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-                  

-                  

Інші фінансові доходи

120

3

15

Інші доходи

130

2233

36103

Фінансові витрати

140

(3216)

(17606)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(959)

(21393)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

8888

4714

збиток

175

-

-

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття

 

  прибуток

176

-                  

-                  

  збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(20)

(3719)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-                  

-                  

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

8868

995

збиток

195

-

-

Надзвичайні :

 

доходи

200

-                  

-                    

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий :

 

прибуток

220

8868

995

збиток

225

-

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-                  

-                  

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

600

1766

Витрати на оплату праці

240

591

958

Відрахування на соціальні заходи

250

199

336

Амортизація

260

3838

5076

Інші операційні витрати

270

12476

36535

Разом

280

17704

44672

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

                  

                  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

                  

                  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

                  

                  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

330

                  

                    

Дивіденди на одну просту акцію

340

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2012|01|01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю БКФ "Граніт"

за ЄДРПОУ

30023823

Територія

 

 

 

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

240

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

Контрольна сума

 

Звіт про рух грошових коштів

за 2011

 

 

 

 

 

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

19803

38303

Погашення векселів одержаних 

015

-                  

-                  

Покупців і замовників авансів 

020

1204

41462

Повернення авансів

030

4461

37318

Установ банків відсотків за поточними рахунками 

035

-                  

-                  

Бюджету податку на додану вартість 

040

-                  

-                  

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

4

-                  

Отримання субсидій, дотацій 

050

-                  

-                  

Цільового фінансування 

060

3

4

Боржників неустойки (штрафів, пені) 

070

-                  

-                  

Інші надходження 

080

6951

7083

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг) 

090

(10492)

(50909)

Авансів

095

 

(3883)

Повернення авансів 

100

(2350)

(7564)

Працівникам 

105

(447)

(734)

Витрат на відрядження 

110

 

 

Зобов'язань з податку на додану вартість 

115

(2773)

(2020)

Зобов'язань з податку на прибуток 

120

(76)

(247)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(243)

(417)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 

130

(263)

 

Цільових внесків 

140

 

 

Інші витрачання 

145

(5509)

(11255)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150

10271

9823

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-                  

-                  

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170

10271

9823

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 фінансових інвестицій

180

1142

19714

необоротних активів

190

-                  

4439

майнових комплексів

200

-                  

-                  

Отримані:

 

 

 

відсотки

210

3

15

дивіденди

220

-                  

-                  

Інші надходження

230

-                  

-                  

Придбання: 

 

-                  

-                  

фінансових інвестицій

240

(1)

(1)

необоротних активів

250

(10198)

6879

майнових комплексів

260

 

 

Інші платежі

270

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-9054

31047

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-                  

-                  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-9054

31047

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

12621

-                  

Отримані позики 

320

-                  

-                  

Інші надходження

330

-                  

-                  

Погашення позик

340

(13913)

(40694)

Сплачені дивіденди

350

 

 

Інші платежі 

360

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370

-1292

-40694

Рух коштів від надзвичайних подій 

380

-                  

-                  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390

-1292

-40694

Чистий рух коштів за звітний період 

400

-75

177

Залишок коштів на початок року 

410

446

270

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420

-                  

-                  

Залишок коштів на кінець року 

430

371

447