отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

XIV. Біологічні активи

 

 

 

Групи біологічних активів 

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю 

Обліковуються за справедливою вартістю 

 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

вибуло за рік 

нараховано аморти-
зації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від віднов-
лення корисності 

залишок на кінець року 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

зміни вартості за рік 

вибуло за рік

залишок на кінець року 

 

первісна вартість

накопи-
чена амор-
тизація

 

первісна вартість

накопи-
чена амор-
тизація 

первісна вартість 
 

накопи-
чена амор-
тизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи   - усього

1410

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робоча худоба 

1411

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

продуктивна худоба 

1412

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

багаторічні насадження 

1413

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-        

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

1414

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

інші довгострокові біологічні активи 

1415

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Поточні біологічні активи - усього

1420

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 

1421

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 

1422

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

 

1423

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

інші поточні біологічні активи 

1424

-          

Х

-          

-          

Х

Х

-          

-          

-          

Х

-          

-          

-          

-          

-          

Разом

1430

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 

 

 

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

   (1431)-          

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

 

 

(1432)-          

 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання 

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання 

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації 

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від 

 

дохід

витрати

реалізації 

первісного визнання та реалізаці

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 

1500

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   у тому числі: 

 

 

                    

 

                  

 

 

                  

 

 

 

зернові і зернобобові 

1510

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

 з них:
   пшениця 

1511

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   соя

1512

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

соняшник 

1513

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

ріпак 

1514

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

цукрові буряки (фабричні) 

1515

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

картопля 

1516

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

плоди (зерняткові, кісточкові) 

1517

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

інша продукція рослинництва 

1518

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

додаткові біологічні активи рослинництва 

1519

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 

1520

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   у тому числі: 

 

 

                  

 

                  

 

 

                  

 

 

 

приріст живої маси - усього 

1530

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

   з нього: 
   великої рогатої худоби 

1531

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

 свиней 

1532

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

молоко 

1533

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

вовна

1534

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

яйця 

1535

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

інша продукція тваринництва 

1536

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

додаткові біологічні активи тваринництва 

1537

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

продукція рибництва 

1538

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

 

1539

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 

1540

-          

 

-          

 

-          

-          

 

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012|01|01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю БКФ "Граніт"

за ЄДРПОУ

30023823

Територія

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

240

за КОПФГ

 

Орган державного управлiння

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна сума

          

Адреса: вул. Стрийська, 4 м.Київ   03062                                

 

 

 

 

 

 

 

Б А Л А Н С

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код
рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

       залишкова вартiсть

010

136

113

       первiсна вартiсть

011

209

220

       накопичена амортизація

012

(73)

(107)

Незавершені капітальні інвестиції

020

426

429

Основні засоби:

 

       залишкова вартiсть

030

56375

63131

       первiсна вартiсть

031

66146

76330

       знос

032

(9771)

(13199)

Довгострокові біологічні активи: 

 

       справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

       первiсна вартiсть

036

-                  

-                  

       накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших
   підприємств

040

398

342

    інші фінансові інвестиції

045

-                  

-                  

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-                  

-                  

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-                  

-                    

  первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-                  

-                  

знос інвестиційної нерухомості

057

 

 

Відстрочені податкові активи

060

-                  

-                  

Гудвіл

065

-                  

-                  

Iншi необоротнi активи

070

-                  

-                  

    Усього за роздiлом I

080

57335

64015

    II. Оборотні активи

 

  Виробничi запаси

100

2856

283

  Поточні біологічні активи

110

-                  

-                    

  Незавершене виробництво

120

21032

21485

  Готова продукцiя

130

118

41

  Товари

140

32604

25033

Векселі одержані

150

-                  

-                  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

    чиста реалізаційна вартість

160

4018

4465

    первісна вартість

161

3987

4434

    резерв сумнівних боргів

162

31

31

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

   з бюджетом

170

-                  

1241

   за виданими авансами

180

46752

44664

   із нарахованих доходів

190

-                  

-                  

   із внутрішніх розрахунків

200

-                  

-                  

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

16868

16364

Поточні фінансові інвестиції

220

57557

58225

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

   в національній валюті:

230

446

371

               у т. ч. в касі

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті

240

-                  

-                  

Інші оборотні активи

250

7994

6431

    Усього за роздiлом II

260

190245

178603

  III.Витрати майбутніх періодів

270

-                  

-                  

  IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

  БАЛАНС

280

247580

242618

ПАСИВ

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

34

12675

Пайовий капітал

310

-                  

-                  

Додатковий вкладений капiтал

320

-                  

-                  

Інший додатковий капітал

330

-                  

-                  

Резервний капітал

340

-                  

-                  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

32548

41416

Неоплачений капітал

360

 

(20)

Вилучений капітал

370

 

 

    Усього за роздiлом I

380

32582

54071

    ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-                  

-                  

Інші забезпечення

410

-                  

-                  

 

415

-                    

-                  

 

416

 

 

 

417

-                  

-                  

 

418

-                  

-                  

Цільове фінансування

420

-                  

-                  

    Усього за роздiлом IІ

430

-                  

-                  

    IIІ. Довгостроковi забов'язання

 

Довгострокові кредити банкiв

440

-                  

-                  

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

450

66986

66986

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-                    

-                  

Інші довгостроковi зобов'язання

470

-                  

-                  

    Усього за роздiлом IІІ

480

66986

66986

    ІV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банкiв

500

32489

18577

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

510

-                  

-                  

Векселі видані

520

-                  

-                  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

22117

25464

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

     з одержаних авансів

540

46625

36217

     з бюджетом

550

101

10

     з позабюджетних платежів

560

-                  

-                  

       зі страхування

570

26

4

     з оплати праці

580

58

7

     з учасниками

590

-                    

-                  

       із внутрішніх розрахунків

600

-                  

-                  

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

-                  

Інші поточні зобов'язання

610

46596

41279

    Усього за роздiлом ІV

620

148012

121558

    V. Доходи майбутніх періодів

630

-                  

-                  

    БАЛАНС

640

247580

242615