отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

III. Капітальні інвестиції

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Капітальне будівництво

280

-          

-          

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

386

24

 

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

115

4

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

74

-          

 

 

 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-          

-          

 

 

 

Інші

330

-          

-          

 

 

 

Разом 

340

576

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 340 гр. 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)-          

 

 

 

 

 

 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Фінансові інвестиції

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

 

 

 

довгострокові

поточні

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

асоційовані підприємства

350

-          

-          

-          

 

 

 

дочірні підприємства

360

-          

-          

-          

 

 

 

спільну діяльність

370

-          

-          

-          

 

 

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:

 

 

                  

                  

                    

 

 

 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

-          

-          

-          

 

 

 

акції

390

-          

-          

-          

 

 

 

облігації

400

-          

-          

-          

 

 

 

інші

410

-          

-          

-          

 

 

 

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за собівартістю

(421)-          

 

 

 

 

 

 

за справедливою вартістю

(422)-          

 

 

 

 

 

 

за амортизованою собівартістю

(423)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за собівартістю 

(424)-          

 

 

 

 

 

 

за справедливою вартістю

(425)-          

 

 

 

 

 

 

за амортизованою собівартістю

(426)-          

 

V. Доходи і витрати

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

 

 

 

Операційна оренда активів

440

-          

-          

 

 

 

Операційна курсова різниця

450

-          

-          

 

 

 

Реалізація інших оборотних активів

460

9488

4351

 

 

 

Штрафи, пені, неустойки

470

44

323

 

 

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення

480

-          

-          

 

 

 

Інші операційні доходи і витрати

490

449

511

 

 

 

у тому числі:
   відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

-          

 

 

 

 

 

 

   непродуктивні витрати і втрати

492

Х

5

 

 

 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

 

 

 

асоційовані підприємства

500

-          

-          

 

 

 

дочірні підприємства

510

-          

-          

 

 

 

спільну діяльність 

520

-          

-          

 

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

 

 

 

Дивіденди 

530

-          

Х

 

 

 

Проценти 

540

Х

4749

 

 

 

Фінансова оренда активів 

550

-          

-          

 

 

 

Інші фінансові доходи і витрати

560

13

-          

 

 

 

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

 

 

 

Реалізація фінансових інвестицій 

570

15128

15128

 

 

 

Доходи від об'єднання підприємств

580

-          

-          

 

 

 

Результат оцінки корисності

590

-          

-          

 

 

 

Неопераційна курсова різниця 

600

1

-          

 

 

 

Безоплатно одержані активи  

610

-          

Х

 

 

 

Списання необоротних активів

620

Х

43

 

 

 

Інші доходи і витрати

630

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(631)-          

 

 

 

 

 

 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

 

(632)- %

З рядків 540-560 графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

 

(633)-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Грошові кошти

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

На кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каса

640

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний рахунок банку

650

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти в дорозі

670

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еквіваленти грошових коштів

680

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

690

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -          

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

760

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

770

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Резерв сумнівних боргів

775

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Разом

780

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Запаси

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

 

 

 

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Сировина і матеріали

800

38

-          

-          

 

 

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

-          

-          

-          

 

 

 

Паливо

820

33

-          

-          

 

 

 

Тара і тарні матеріали

830

-          

-          

-          

 

 

 

Будівельні матеріали

840

1029

-          

-          

 

 

 

Запасні частини

850

2

-          

-          

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-          

-          

-          

 

 

 

Поточні біологічні активи

870

-          

-          

-          

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

111

-          

-          

 

 

 

Незавершене виробництво

890

1006

-          

-          

 

 

 

Готова продукція

900

51

-          

-          

 

 

 

Товари

910

3

-          

-          

 

 

 

Разом

920

2274

-          

-          

Із рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)-          

 

 

 

 

 

 

 

переданих у переробку 

(922)-          

 

 

 

 

 

 

 

оформлених в заставу 

(923)-          

 

 

 

 

 

 

 

переданих на комісію 

(924)-          

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

 

 

 

 

 

 

(925)-        

З рядка 275 графа 4 Балансу

Запаси, призначені для продажу

(926)-          

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

 

 

 

 

 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

в т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

11408

11408

-          

-          

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

14864

14864

-          

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

 

 

 

(951) -          

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

 

 

 

(952) -          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Будівельні контракти

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість на кінець звітного року:

 

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   валова замовників

1120

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   валова замовникам

1130

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   з авансів отриманих

1140

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний податок на прибуток

1210

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи:
   на початок звітного року

1220

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   на кінець звітного року

1225

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання:
   на початок звітного року

1230

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   на кінець звітного року

1235

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включено до звіту про фінансові результати - усього

1240

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
   поточний податок на прибуток

1241

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
   поточний податок на прибуток

1251

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код
рядка

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховано за звітний рік

1300

2743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використано за рік - усього

1310

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі на:
   будівництво об'єктів

1311

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   з них машини та обладнання

1313

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316

-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317

-