отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

 

 

 

 

Додаток
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата(рік, місяць, число)  

2012|01|01

Пiдприємство

ТОВ "Граніт"

 

за ЄДРПОУ  

35624424

Територія

 

 

за КОАТУУ    

8039100000

Орган державного управлiння

 

 

за СПОДУ  

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ  

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД  

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

Контрольна сума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати

за   2011 р.

 

 

 

 

 

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

76208

211795

Податок на додану вартiсть

015

(12691)

(35299)

Акцизний збiр

020

-

-

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

(2239)

(8)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

61278

176488

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

(57911)

(153371)

Валовий :

 

прибуток

050

3367

23117

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

9981

13294

Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

061

-                  

-                  

Адміністративні витрати

070

(4491)

(8103)

Витрати на збут

080

 

-

Інші операційні витрати

090

(7947)

(472)

Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

909

27836

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-                  

-                  

Інші фінансові доходи

120

13

125

Інші доходи

130

15128

-                  

Фінансові витрати

140

(4749)

(1372)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(15185)

(10)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

-                  

26579

збиток

175

(3884)

-

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття

 

  прибуток

176

-                  

-                  

  збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

(269)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-                  

-                  

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

-                  

26310

збиток

195

(3884)

-

Надзвичайні :

 

доходи

200

-                  

42

витрати

205

-

(35)

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий :

 

прибуток

220

-                  

26317

збиток

225

(3884)

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-                  

-                  

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

15742

35749

Витрати на оплату праці

240

4852

7534

Відрахування на соціальні заходи

250

1750

2793

Амортизація

260

2744

3104

Інші операційні витрати

270

35097

100066

Разом

280

60184

149246

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

                  

                  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

                  

                  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

                  

                  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

330

                  

                  

Дивіденди на одну просту акцію

340

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Положення ( стандарту)
               бухгалтерського обліку 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012|01|01

Підприємство ТОВ "Граніт"

за ЄДРПОУ

35624424

Територія

 

 

 

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управлiння

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

                 за ОПФГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

Контрольна сума

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про власний капітал

 

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 4  

 

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

13500

 

 

 

 

40926

(521)

 

53905

Коригування :

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

13500

 

 

 

 

40926

(521)

 

53905

Переоцінка активів :

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

(3884)

 

 

(3884)

Розподіл прибутку :

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників :

Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

508

 

508

Емісійний дохід та інший вкладений капітал

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу : 

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродажа викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі : 

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

 

 

 

 

 

(3884)

508

 

(3376)

Залишок на кінець року

300

13500

 

 

 

 

37042

(13)

 

50529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012|01|01

Підприємство ТОВ "Граніт"

за ЄДРПОУ

35624424

Територія

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

Контрольна сума

 

Звіт про рух грошових коштів

за 2011

 

 

 

 

 

 

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

24217

36621

Погашення векселів одержаних 

015

-                  

-                  

Покупців і замовників авансів  

020

38171

170096

Повернення авансів

030

525

1075

Установ банків відсотків за поточними рахунками 

035

-                  

-                  

Бюджету податку на додану вартість 

040

-                  

-                  

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

-                  

1

Отримання субсидій, дотацій 

050

-                  

-                  

Цільового фінансування 

060

5

16

Боржників неустойки (штрафів, пені) 

070

-                  

-                  

Інші надходження  

080

9418

7856

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг) 

090

(50285)

(177426)

Авансів

095

 

(37686)

Повернення авансів 

100

(3500)

(30828)

Працівникам 

105

(8135)

(5386)

Витрат на відрядження 

110

 

 

Зобов'язань з податку на додану вартість 

115

(3286)

(2712)

Зобов'язань з податку на прибуток 

120

(470)

(1418)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(2021)

(2910)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 

130

(770)

 

Цільових внесків 

140

 

 

Інші витрачання 

145

(8518)

(871)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150

-4651

-44648

Рух коштів від надзвичайних подій 

160

-                  

-                  

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170

-4651

-44648

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

фінансових інвестицій

180

13243

-                  

необоротних активів 

190

-                  

15076

майнових комплексів

200

-                  

-                  

Отримані:

 

 

 

відсотки

210

13

125

дивіденди

220

-                  

-                  

Інші надходження

230

-                  

-                  

Придбання: 

 

-                  

-                  

фінансових інвестицій

240

 

(160)

необоротних активів

250

(333)

(694)

майнових комплексів 

260

 

 

Інші платежі

270

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

12922

14345

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-                  

-                  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

12922

14345

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

508

-                  

Отримані позики 

320

-                  

29450

Інші надходження

330

-                  

-                  

Погашення позик

340

(8496)

 

Сплачені дивіденди

350

 

 

Інші платежі 

360

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370

-7988

29450

Рух коштів від надзвичайних подій 

380

-                  

-                  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390

-7988

29450

Чистий рух коштів за звітний період 

400

283

-852

Залишок коштів на початок року 

410

32

884

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420

-                  

-                  

Залишок коштів на кінець року 

430

315

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012/01/01

Пiдприємство (об'єднання):

ТОВ "Граніт"

за ЄДРПОУ

35624424

Територія  

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління

 

 

 

 

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання 

 

 

за ОПФГ  

 

Вид економічної діяльності  

 

 

 

 

 

за КВЕД

45.21.1

Середня кількість працівників

3

 

 

 

 

 

Контрольна сума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИдо річної фінансової звітності

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

 

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від змен-

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної
(переоціненої) вартості

накопиче-ної аморти- зації

первісна (переоціне-на) вартість

накопи- чена аморти-зація

шення корис-
ності
за рік

первісної
(переоціне- ної) вартості

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користу- вання природни- ми ресурсами

010

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Права користу- вання майном

020

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Права на комерційні позначення

030

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Права на об'єкти промислової власності

040

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Авторське право та суміжні з ними права

050

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

 

060

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інші нематеріальні 
активи

070

35

3

74

-          

-          

6

-          

15

-          

-          

-          

104

18

Разом

080

35

3

74

-          

-          

6

-          

15

-          

-          

-          

104

18

Гудвил

090

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -            

 

 

 

 

 

 

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(082)-            

 

 

 

 

 

 

 

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) -            

 

 

Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) -            

 

 

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

 

(085) -

      

 

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

 

 

Залишок на початок року

Надій- шло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Втрати від змен-
шення корис-
ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

первісна (переоцінена) вартість

знос

первіс- ної (пе- реоці- неної) вартості

зносу

 

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

 

Нараховано амортизації за рік

первіс- ної (пе-     реоці- неної) вартості

зносу

 

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

одержані за фінансовою орендою

передані в
оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (пере-
оцінена)вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інвестиційна нерухомість

105

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Капітальні витра- ти на поліпшення
земель

110

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Будинки, споруди та передавальні
пристрої

120

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Машини та обладнання

130

2783

1690

129

-          

-          

57

16

746

-          

3

-          

2934

2421

-          

-          

-          

-          

Транспортні   засоби

140

4159

1670

131

-          

-          

-          

-          

852

-          

-          

-          

4290

2522

-          

-          

-          

-          

Інструменти, прилади, інвентар
(меблі)

150

1758

2051

99

-          

-          

30

23

1025

-          

-          

-          

4711

3046

-          

-          

-          

-          

Тварини

160

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Багаторічні насадження

170

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інші основні засоби

180

2944

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Бібліотечні фонди

190

2

1

1

-          

-          

-          

-          

10

-          

-          

-          

3

10

-          

-          

-          

-          

Малоцінні необо- ротні матеріальні
активи

200

65

20

71

-          

-          

4

2

33

-          

-          

-          

132

51

-          

-          

-          

-          

Тимчасові (нети- тульні) споруди

210

246

149

40

-          

-          

164

147

71

-          

-          

-          

122

73

-          

-          

-          

-          

Природні ресурси

220

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інвентарна тара

230

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Предмети прокату

240

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Інші необоротні матеріальні
активи

250

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

Разом

260

11957

5581

471

-          

-          

255

188

2737

-          

3

-          

12192

8123

-          

-          

-          

-          

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

 

 

 

(261)-          

 

 

 

 

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

 

 

 

(262)-          

 

 

 

 

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

 

 

 

 

(263)-          

 

 

 

 

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

 

 

 

(264) 113

 

 

 

 

 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

 

 

 

(2641)-          

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

 

 

 

(265)-          

 

 

 

 

 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

 

 

 

(2651)-          

Із рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

 

 

 

(266)-          

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

 

 

 

(267)-          

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

 

 

 

(268)-          

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

 

 

 

(269)-