отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року

Форма № 2-м

Одиниця виміру: тис.грн.

 Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

-

322.9

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

-

( 57.3 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

-

265.6

Інші операційні доходи

040

-

3.5

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-

-

Інші доходи

050

150902.9

734.1

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

150902.9

1003.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

-

-

Інші операційні витрати

090

( 188.0 )

( 446.7 )

у тому числі:

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

( 150885.9 )

( 732.6 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 151073.9 )

( 1179.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-171.0

-176.1

Податок на прибуток

140

 

 

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-171.0

-176.1

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІГАЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ

4.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:

Загальні Збори Учасників Товариства прийняли рішення про розміщення, Протокол №4 від 07 листопада 2012 року. Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням 6 учасників Товариства, що були представлені чотирма фізичними особами, двоє з яких голосували як від власного імені, так і на підставі довіреності іншого учасника, що в цілому складає 100,0% голосів учасників Товариства, які приймали участь у голосуванні. У Зборах взяли участь та голосували представники 6 учасників з 7 учасників Товариства, що мали 88,3% голосів від загальної кількості.

 

4.2. Параметри випуску:

4.2.1. Характеристика облігацій (іменні; відсоткові, цільові, дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені):

Розміщуються іменні цільові, такі що вільно обертаються, забезпечені облігації.

 

4.2.2. Кількість облігацій:

Серія

Кількість облігацій, штук

А

587 000 (п’ятсот вісімдесят сім тисяч)

В

650 000 (шістсот п’ятдесят тисяч)

С

628 700 (шістсот двадцять вісім тисяч сімсот)

D

103 000 (сто три тисячі)

Е

191 730 (сто дев’яносто одна тисяча сімсот тридцять)

F

14 (чотирнадцять)

G

20 (двадцять)

 

Серії та порядкові номери облігацій:

Облігації серії «А». Порядкові номери з 1 по 587 000.

Облігації серії «В». Порядкові номери з 1 по 650 000.

Облігацій серії «C». Порядкові номери з 1 по 628 700.

Облігацій серії «D». Порядкові номери з 1 по 103 000.

Облігацій серії «E». Порядкові номери з 1 по 191 730.

Облігацій серії «F». Порядкові номери з 1 по 14.

Облігацій серії «G». Порядкові номери з 1 по 20.

 

4.2.3. Номінальна вартість облігацій:

Номінальна вартість однієї облігації серії «А» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї облігації серії «В» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї облігації серії «С» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї облігації серії «D» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї облігації серії «E» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї облігації серії «F» становить 250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї облігації серії «G» становить 250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

 

4.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

Загальна номінальна вартість облігацій становить 194 296 980,00 грн. (сто дев’яносто чотири мільйони двісті дев’яносто шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок), у тому числі:

Серія

Загальна номінальна вартість, грн. (цифрами)

Загальна номінальна вартість, грн. (прописом)

А

50 482 000,00

П’ятдесят мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі гривень

В

55 900 000,00

П’ятдесят п’ять мільйонів
дев’ятсот тисяч гривень

С

54 068 200

Пятдесят чотири мільйони шістдесят вісім тисяч двісті гривень

D

8 858 000,00

Вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч гривень

E

16 488 780,00

Шістнадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят гривень

F

3 500 000,00

Три мільйони п’ятсот тисяч гривень

G

5 000 000,00

П’ять мільйонів гривень

 

4.2.5. Відомості про забезпечення Облігацій:

Облігації є додатково забезпеченими.

Вид та розмір забезпечення:

Серія

Вид забезпечення

Розмір забезпечення, грн.

Назва Поручителя

А

Порука

50 482 000,00

ТОВ «Граніт»

В

Порука

55 900 000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Капітал»

С

Порука

54 068 200

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-комерційна фірма "Граніт"

D

Порука

8 858 000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр»

E

Порука

16 488 780,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Капітал»

F

Порука

3 500 000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАТОРЕ"

G

Порука

5 000 000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр»

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ поручителя, місце та дата проведення його державної реєстрації :

Серія

Найменування поручителя

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ поручителя

Місце та дата проведення державної реєстрації

А

ТОВ «Граніт»

01032, м. Київ, вул. Вєтрова, б.11

35624424

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 074 102 0000 027964 від 04.12.2007 р.

В

Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Капітал»

01032, м. Київ, вул. Вєтрова, б.11

36002547

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 074 102 0000 030641 від 16.07.2008 р.

С

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-комерційна фірма "Граніт"

03062, м. Київ, вул. Стрийська, 4

30023823

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 072 120 0000 002030 від 10.09.1998 р.

D

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр»

01032, м. Київ, вул. Вєтрова, б.11

32000881

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 074 120 0000 001505 від 23.12.2002р.

E

Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Капітал»

01032, м. Київ, вул. Вєтрова, б.11

36002547

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 074 102 0000 030641 від 16.07.2008 р.

F

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАТОРЕ"

01032, м. Київ, вул. Вєтрова, б.11

34355545

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 074 102 0000 017 122 від 15.05.2006р.

G

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр»

01032, м. Київ, вул. Вєтрова, б.11

32000881

Свідоцтво про державну реєстрацію видала Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, номер державної реєстрації 1 074 120 0000 001505 від 23.12.2002р.

 

Реквізити документів, що підтверджують забезпечення:

Відповідно до договору №1/11 від 07 листопада 2012 року, ТОВ «Граніт» (повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт»), надалі за текстом – Поручитель, зобов’язується перед Власником облігацій Емітента за виконання Емітентом обов’язків щодо погашення іменних цільових облігацій серії А відповідно до Проспекту емісії загальною номінальною вартістю
50 482 000,00 (П’ятдесят мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій серії А відповідно до порядку, який затверджений у зареєстрованому належним чином Проспекті емісії, Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

Відповідно до договору №2/11 від 07 листопада 2012 року, ТОВ «Граніт-Капітал» (повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Капітал»), надалі за текстом – Поручитель, зобов’язується перед Власником облігацій Емітента за виконання Емітентом обов’язків щодо погашення іменних цільових облігацій серій В та Е відповідно до Проспекту емісії загальною номінальною вартістю 72 388 780,00 грн. (сімдесят два мільйони триста вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій серій В та Е відповідно до порядку, який затверджений у зареєстрованому належним чином Проспекті емісії, Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

Відповідно до договору №3/11 від 07 листопада 2012 року, ТОВ «БКФ «Граніт» (повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-комерційна фірма "Граніт"), надалі за текстом – Поручитель, зобов’язується перед Власником облігацій Емітента за виконання Емітентом обов’язків щодо погашення іменних цільових облігацій серії С відповідно до Проспекту емісії загальною номінальною вартістю 54 068 200,00 (П‘ятдесят чотири мільйони шістдесят вісім тисяч двісті 00 коп.) - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій серії С відповідно до порядку, який затверджений у зареєстрованому належним чином Проспекті емісії, Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

Відповідно до договору №4/11 від 07 листопада 2012 року, ТОВ «Будсервіс-Центр» (повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр»), надалі за текстом – Поручитель, зобов’язується перед Власником облігацій Емітента за виконання Емітентом обов’язків щодо погашення іменних цільових облігацій серій D та G відповідно до Проспекту емісії загальною номінальною вартістю
13 858 000,00 (Тринадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій серій D та G відповідно до порядку, який затверджений у зареєстрованому належним чином Проспекті емісії, Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

Відповідно до договору №5/11 від 07 листопада 2012 року, ТОВ «Фаторе» (повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАТОРЕ"), надалі за текстом – Поручитель, зобов’язується перед Власником облігацій Емітента за виконання Емітентом обов’язків щодо погашення іменних цільових облігацій серії F відповідно до Проспекту емісії загальною номінальною вартістю 3 500 000,00 грн. (три мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій серії F відповідно до порядку, який затверджений у зареєстрованому належним чином Проспекті емісії, Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

 

Усі зазначені договори поруки мають такі умови:

У разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій відповідно до порядку, який затверджений у зареєстрованому належним чином Проспекті емісії, Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

Поручитель укладає з кожним Власником (за участю Емітента) трьохсторонній договір поруки протягом 3 днів після звернення Власника до Поручителя у зв’язку із придбанням Облігацій.

У разі невиконання Емітентом будь-яких зобов’язань за Облігаціями Поручитель зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дати отримання письмового повідомлення від будь-якого Власника Облігацій про невиконання Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, виконати відповідне зобов'язання шляхом перерахування відповідної суми невиконаного зобов’язання на рахунок такого власника Облігацій проти документів, якими підтверджується (і) володіння Облігаціями, (іі) невиконання Емітентом зобов’язання за Облігаціями та (ііі) розмір невиконаного зобов’язання.

Поручитель відповідає перед власниками Облігацій у тому самому обсязі, що й Емітент. Обсяг зобов’язань визначений у зареєстрованому належним чином Проспекті.

Поручитель, який виконав зобов'язання Емітента перед власником Облігацій, отримує всі права власника облігацій у такій мірі, в якій це допускається чинним законодавством.

У разі прострочення Поручителем виконання платежу Поручитель зобов'язаний сплатити власнику Облігацій пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

У відповідності до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України Сторони домовляються, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється через один рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки. Строк виконання зобов’язання по сплаті неустойки визначається моментом вимоги по сплаті неустойки.

Порука набуває сили з дати державної реєстрації випуску Облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України і діє до повного виконання Емітентом зобов’язань за облігаціями.

 

Загальний розмір суми забезпечення облігацій усіх серій за усіма договорами -1/11 від 07 листопада 2012 року, 2/11 від 07 листопада 2012 року , 3/11 від 07 листопада 2012 року , №4/11 від 07 листопада 2012 року, 5/11 від 07 листопада 2012 року становить 194 296 980,00 грн. (сто дев’яносто чотири мільйони двісті дев’яносто шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок).

 

Відомості про наявність між Емітентом та Поручителем відносин контролю, укладених правочинів тощо:

 

У статутному капіталі Емітента Поручитель -- Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр» має 53,3%, що становить 402 448,00 (чотириста дві тисячі чотириста сорок вісім) гривень. Інших відносин контролю між Поручителями і Емітентом немає.

Між Емітентом та Поручителями існують виробничі зв’язки.

Між Емітентом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт», 17/09/2010 року укладено Договір підряду на виконання робіт по будівництву об’єкту «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва, за №17/09-10-Б36А.

Загальна сума угод між Емітентом на Поручителями, які вже набули чинності, становить 162 408 139,00 грн.

 

Фінансова звітність Поручителів за 2011 рік (тис. грн):

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2012|01|01

Підприємство ТОВ "Граніт"

 

 

 

за ЄДРПОУ

35624424

Територія

 

 

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

 

 

за КОПФГ

 

Орган державного управлiння

 

 

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

 

 

 

за КВЕД

45.21.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна сума

          

Адреса: вул.Вєтрова, 11 м.Київ 01032                                  

 

 

 

 

 

 

 

Б А Л А Н С

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код
рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

       залишкова вартiсть

010

32

86

       первiсна вартiсть

011

35

104

       накопичена амортизація

012

(3)

(18)

Незавершені капітальні інвестиції

020

-                  

29

Основні засоби:

 

   залишкова вартiсть

030

6377

4077

       первiсна вартiсть

031

11957

12192

       знос

032

(5580)

(8115)

Довгострокові біологічні активи: 

 

       справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

       первiсна вартiсть

036

-                  

-                  

       накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших
   підприємств

040

-                  

-                  

    інші фінансові інвестиції

045

276

356

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-                  

-                  

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-                  

-                  

  первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-                  

-                  

знос інвестиційної нерухомості

057

 

 

Відстрочені податкові активи

060

-                  

-                  

Гудвіл

065

-                  

-                  

Iншi необоротнi активи

070

-                  

-                  

    Усього за роздiлом I

080

6685

4548

    II. Оборотні активи

 

  Виробничi запаси

100

2542

1213

  Поточні біологічні активи

110

-                  

-                  

  Незавершене виробництво

120

6487

1006

  Готова продукцiя

130

207

51

  Товари

140

3

3

Векселі одержані

150

-                  

-                  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

    чиста реалізаційна вартість

160

16932

11408

    первісна вартість

161

16932

11408

    резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

   з бюджетом

170

2

32

   за виданими авансами

180

53554

73290

   із нарахованих доходів

190

-                  

-                  

   із внутрішніх розрахунків

200

-                  

-                  

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18085

14864

Поточні фінансові інвестиції

220

29450

14322

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

   в національній валюті:

230

32

290

               у т. ч. в касі

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті

240

-                  

25

Інші оборотні активи

250

4102

4041

    Усього за роздiлом II

260

131396

120545

  III.Витрати майбутніх періодів

270

17

4

  IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

  БАЛАНС

280

138098

125097

ПАСИВ

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

13500

13500

Пайовий капітал

310

-                  

-                  

Додатковий вкладений капiтал

320

-                  

-                  

Інший додатковий капітал

330

-                  

-                  

Резервний капітал

340

-                  

-                    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

40926

37042

Неоплачений капітал

360

(521)

(13)

Вилучений капітал

370

 

 

    Усього за роздiлом I

380

53905

50529

    ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-                  

-                  

Інші забезпечення

410

-                  

-                  

 

415

-                  

-                  

 

416

 

 

 

417

-                  

-                  

 

418

-                  

-                  

Цільове фінансування

420

-                  

-                  

    Усього за роздiлом IІ

430

-                  

-                  

    IIІ. Довгостроковi забов'язання

 

Довгострокові кредити банкiв

440

-                

-                  

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

450

-                  

-                  

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-                  

-                  

Інші довгостроковi зобов'язання

470

-                  

-                  

    Усього за роздiлом IІІ

480

-                  

-                  

    ІV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банкiв

500

29450

20954

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

510

-                  

-                  

Векселі видані

520

-                  

-                  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

15537

10664

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

     з одержаних авансів

540

22999

23894

    з бюджетом

550

298

306

     з позабюджетних платежів

560

-                  

-                  

       зі страхування

570

267

139

     з оплати праці

580

473

267

     з учасниками

590

-                  

-                  

       із внутрішніх розрахунків

600

-                  

-                  

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

-                  

Інші поточні зобов'язання

610

15169

18344

    Усього за роздiлом ІV

620

84193

74568

    V. Доходи майбутніх періодів

630

-                  

-                  

    БАЛАНС

640

138098

125097