отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Баланс на 31 грудня 2010 р.

Форма № 1-м

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

20942.9

21086.2

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3.5

2.1

- первісна вартість

031

12.2

12.2

- знос

032

( 8.7 )

( 10.1 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

- первісна вартість

036

-

-

- накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

5.5

5.5

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

20951.9

21093.8

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2.7

2.9

Поточні біологічні активи

110

-

-

Готова продукція

130

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

9900.1

10532.5

- первісна вартість

161

9900.1

10532.5

- резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

59.2

71.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

17089.0

62194.4

Поточні фінансові інвестиції

220

127776.4

127833.3

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

5.3

1.3

- в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

4246.8

4150.3

Усього за розділом II

260

159079.5

204785.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

180031.4

225879.6

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

756.0

756.0

Додатковий капітал

320

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 974.1 )

40134.1

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за розділом I

380

-218.1

40890.1

II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

150617.9

150617.9

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

89.5

587.2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.6

1.0

- зі страхування

570

2.0

4.9

- з оплати праці

580

10.1

12.7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

19629.4

23865.8

Усього за розділом IV

620

19731.6

24471.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

9900.0

9900.0

Баланс

640

180031.4

225879.6

 

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Форма №2-м

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

50191.8

315.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 8365.3 )

( 52.6 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

41826.5

263.2

Інші операційні доходи

040

-

1.5

Інші звичайні доходи

050

3850.2

23339.6

Надзвичайні доходи

060

-

-

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

45676.7

23604.3

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

 

 

Матеріальні затрати

090

( 18.5 )

( 19.9 )

Витрати на оплату праці

100

( 74.6 )

( 270.6 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 27.8 )

( 104.3 )

Амортизація

120

( 1.4 )

( 1.9 )

Інші операційні витрати

130

( 652.9 )

( 274.1 )

   у тому числі:

131

 

 

 

140

 

 

Інші звичайні витрати

150

( 3793.2 )

( 20852.9 )

Надзвичайні витрати

160

 

 

Податок на прибуток

170

( 0.1 )

 

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( 4568.5 )

( 21523.7 )

Чистий прибуток (збиток) (070-180)

190

41108.2

2080.6

Забезпечення матеріального заохочення

195

-

-

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-

-

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-

-

 

 

Річна фінансова звітність за 2011 рік

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

21086.2

21389.4

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

2.1

0.5

- первісна вартість

031

12.2

10.4

- знос

032

( 10.1 )

( 9.9 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

- первісна вартість

036

-

-

- накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

5.5

5.5

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

21093.8

21395.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2.9

2.9

Поточні біологічні активи

110

-

-

Готова продукція

130

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

10532.5

10153.6

- первісна вартість

161

10532.5

10153.6

- резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

71.1

16.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

62194.1

49018.3

Поточні фінансові інвестиції

220

127833.3

140410.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1.3

7.9

- у тому числі в касі

231

-

-

- в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

4150.3

4166.8

Усього за розділом II

260

204785.8

203775.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

110.7

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

225879.6

225281.9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

756.0

756.0

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

40134.1

40136.7

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за розділом I

380

40890.1

40892.7

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

150617.9

150617.9

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

587.2

606.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

1.0

-

- зі страхування

570

4.9

1.1

- з оплати праці

580

12.7

1.5

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

23865.8

23261.8

Усього за розділом IV

620

24471.6

23871.3

V. Доходи майбутніх періодів

630

9900.0

9900.0

Баланс

640

225879.6

225281.9

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Одиниця виміру: тис.грн.

 Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

322.9

50191.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 57.3 )

( 8365.3 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

265.6

41826.5

Інші операційні доходи

040

3.5

-

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-

-

Інші доходи

050

734.1

3850.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1003.2

45676.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 303.8 )

-

Інші операційні витрати

090

( 57.0 )

( 775.2 )

у тому числі:

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

( 639.0 )

( 3793.2 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1000.6 )

( 4568.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

2.6

41108.3

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-

-

Податок на прибуток

140

-

( 0.1 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

2.6

41108.2

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-

 

Фінансова звітність за 3 квартал 2012 року

Баланс на 30.09.2012

Форма № 1-м

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

21389.4

23345.1

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0.5

-

- первісна вартість

031

10.4

10.4

- знос

032

( 9.9 )

( 10.4 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

- первісна вартість

036

-

-

- накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

5.5

5.5

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

21395.4

23350.6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2.9

6.6

Поточні біологічні активи

110

-

-

Готова продукція

130

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

10153.6

10502.6

- первісна вартість

161

10153.6

10502.6

- резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

16.3

183.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

49018.3

49002.2

Поточні фінансові інвестиції

220

140410.0

153161.2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

7.9

1.5

- у тому числі в касі

231

-

-

- в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

4166.8

4366.2

Усього за розділом II

260

203775.8

217223.7

III. Витрати майбутніх періодів

270

110.7

205.8

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

225281.9

240780.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

756.0

756.0

Додатковий капітал

320

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

40136.7

39965.7

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за розділом I

380

40892.7

40721.7

II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

150617.9

150617.9

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

606.9

780.8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

-

10.1

- зі страхування

570

1.1

2.9

- з оплати праці

580

1.5

5.7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

23261.8

38741.0

Усього за розділом IV

620

23871.3

39540.5

V. Доходи майбутніх періодів

630

9900.0

9900.0

Баланс

640

225281.9

240780.1

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.