отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Проспект эмиссии облигаций

7) Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати

Станом на дату прийняття Загальними Зборами Учасників рішення про розміщення облігацій (Протокол №4 від 07 листопада 2012 року) статутний капітал Товариства сплачений повністю та зареєстрований у сумі 756 000,00 гривень (сімсот п’ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок). Частки держави в статутному капіталі Товариства немає.

8) Розмір власного капіталу Емітента станом на 30.09.2012 становить 40721,7 тис. грн.

9) Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2012 становить 3 особи.

10)Емітент не є акціонерним товариством і не має акціонерів.

11)Відомості про посадових осіб Емітента

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-ження

Освіта, кваліфікація

Загаль-ний вироб-ничий стаж

Стаж роботи на даній посаді

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

1

Бамбізо Полікарп Юрійович

1952

Вища.

Українська ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарська академія, інженер-механік

39 років

5 років

Директор ТОВ “ГРАНІТ-ПЛЮС”

З 01.01.2002 по 05.04.2007 – заступник директора ТОВ «БКФ «Граніт»

2

Борисова Ольга Борисівна

1960

Вища.

Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка, бухгалтер-економіст

31 рік

6,5 роки

Головний бухгалтер ТОВ “ГРАНІТ-ПЛЮС”

З 01.07.1999 по 01.11.2003 – головний бухгалтер ТОВ «Будінвест»; з 01.11.2003 по 17.03.2004 – головний бухгалтер ТОВ «Будсервіс-Центр»; з 18.03.2004 по 13.01.2006 – головний бухгалтер ТОВ «БКФ «Граніт»

3

Видренко Олександр Миколайович

1956

Середня технічна. Омський автотранспортний технікум, технік по експлуатації автомобільного транспорту

40 років

8 років

Голова Ревізійної комісії, заступник директора ТОВ “ГРАНІТ-ПЛЮС”

З 23.12.2002 по теперішній час – Генеральний директор ТОВ «Будсервіс-Центр»

 

12) Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за третій квартал 2012 року та 2011 рік.

Середньомісячна заробітна плата директора за 2011 рік становить – 165,00 грн., за третій квартал 2012 року – 250,00 грн.

Середньомісячна заробітна плата заступника директора за 2011 рік – 160,00 грн., за третій квартал 2012 року – 275,00 грн.

Дані наведено без урахування заробітної плати, що отримується за сумісництвом.

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА

 

1) Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії

Ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Емітент не отримував.

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві 18 жовтня 2011 р. за № КВ11411059896 видано Дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий замовнику (яким є Емітент).

 

2) Опис діяльності Емітента за станом на 30.09.2012:

а) загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва

Впродовж останніх трьох років в Києві зберігається позитивна динаміка щодо збільшення обсягу виконаних будівельних робіт в цілому по галузі та по основних видах будівельної діяльності. За останні роки неухильно продовжують зростати обсяги продажів нерухомості на первинному та вторинному ринках. Це пов’язано, насамперед, з ефективною роботою програм розстрочок при купівлі квартир безпосередньо у забудовника, але «дорогі» іпотечні кредити продовжують суттєво обмежують розвиток ринка житла.

Основні тенденції на ринку нерухомості :

  • Підвищення довіри споживачів до первинного ринку житлової нерухомості, зокрема, до об'єктів з активною динамікою будівництва і бездоганною репутацією забудовника.
  • Зростання кількості нових проектів житлових комплексів.
  • Найбільш популярними серед покупців залишаються невеликі квартири економ класу.
  • Зберігається високий рівень відкладеного попиту, пов'язаного із загальним відновленням економіки країни і зростанням добробуту населення.
  • Ціни на житло на первинному і вторинному ринку до кінця року залишаться стабільними.
  • Відсутність доступної іпотеки в середньостроковій перспективі буде основним чинником, стримуючим розвиток ринку житла.

 

Станом на 30/09/2012 Емітентом здійснені такі роботи із спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, пул. Білоруська, 36-а у Шевченківському районі м. Києва:

1. Шпунтове огородження котловану з буронабивних паль.

2. Монолiтнi залiзобетоннi ростверки по шпунтовому огородженню - 100%.

3. Монолiтна забiрка по шпунтовому огородженню - 80%.

4. Фундаменти пiд житловий будинок та паркiнг у виглядi буроiн'єкцiйних паль.

5. Монолiтнi залiзобетоннi ростверки (окремо стоячi) пiд паркiнг.

6. Монолiтна залiзобетонна фундаментна плита пiд житлову частину.

7. Монолiтний залiзобетонний каркас на рівні 6 поверху.

 

Діяльність Емітента не носить сезонного характеру.

 

б) обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент

У 2011 році Емітент мав дохід (виручку) від реалізації продукції у сумі 322,9 тис. грн.

Станом на 30 вересня 2012 року Емітент не мав дохід (виручку) від реалізації продукції, однак за розділом «Інші доходи» було отримано 150 902,9 тис. грн.

 

в) ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент

Основним ринком збуту продукції Емітента є ринок житлової та комерційної нерухомості України, у т.ч. Києва. Основними клієнтами є жителі м. Києва та Київської області.

Ведення повного комплексу робіт – від розробки та затвердження документації до реалізації готової продукції, дозволяють Емітенту отримати перевагу перед конкурентами у часі та вартості.

 

г) основні конкуренти Емітента

Основними конкурентами Емітента на даний час є компанії-забудовники даного профілю діяльності: «Київміськбуд», «Т.М.М.», Корпорація «Познякижилбуд», «Консоль», «Київвисотбуд». Основними конкурентними перевагами Емітента є:

       - постійний попит на продукцію з боку юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України;

       - налагоджена мережа збуту продукції;

       - конкурентоспроможна ціна;

       - високорентабельне виробництво із застосуванням новітніх технологій.

 

3) Обсяги та напрями інвестиційної діяльності

Емітентом станом на 30/09/2012 здійснено інвестиції в розмірі 5,5 тис. грн. у Корпорацію «Граніт», код ЄДРПОУ 36470813.

 

4) Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу

Товариство не володіє часткою більше ніж 10% статутного капіталу в жодній із юридичних осіб.

 

5) Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

 

6) Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях

Товариство є учасником Корпорації «Граніт», код 36470813. Товариство не входить до складу будь-яких інших холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо

Корпорація – є договірним об’єднанням Учасників, що створюється на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів Учасників, що об’єдналися, з делегуванням окремих повноважень координації діяльності кожного з учасників органам управління Корпорації.

 

7) Політика щодо досліджень та розробок

Самостійні наукові дослідження та розробки Емітентом не проводились.

 

8) Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента

Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у будівництві).

Ризик також складають форс-мажорні обставини: стихійні лиха (землетрус, пожежа), протиправні дії представників контролюючих та правоохоронних органів, які можуть змінити терміни введення житла, ушкодження або знищення основних засобів та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнаними такими на підставі чинного законодавства, недосконалість законодавства в сфері забудови, житлової політики. Цьому можливо зарадити здійснюючи страхування обладнання та сировини, створюючи резервний (страховий) фонд.

Отже, за умови належної систематизації і врахування усіх ймовірних ризиків менеджментом Товариства, можливо ефективно їх уникнути або мінімізувати.

 

9) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

У першу чергу у наступні роки Емітентом планується завершити та ввести до експлуатації будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, пул. Білоруська, 36-а у Шевченківському районі м. Києва.

Перспектива діяльності Емітента на поточний та наступні роки також полягає в розширенні масштабу будівництва житла; розвиток діяльності можна оцінити як такий, що має тенденцію до динамічного зростання обсягів капітального будівництва.

 

10) Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи його правового попередника протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій:

Щодо Емітента, протягом трьох останніх років, що передували 2012 року, не було порушено провадження у справі про банкрутство та не застосовувалися заходи із санації.

 

11) Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента):

а) на дату прийняття рішення Емітентом не укладено кредитних правочинів;

б) Емітент не має кредитних правочинів, які не були виконані.

 

12) Фінансова звітність Емітента за третій квартал 2012 року та за 2009–2011 роки:

 

Баланс

на 31.12.2009 p.

Форма №1-м

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершене будівництво

020

31985.8

20942.9

Основні засоби:

 

 

 

   залишкова вартість

030

3.3

3.5

   первісна вартість

031

10.0

12.2

   знос

032

( 6.8 )

( 8.7 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

   справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

   первісна вартість

036

-

-

   накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

040

-

5.5

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

31989.1

20951.9

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0.9

2.7

Поточні біологічні активи

110

-

-

Готова продукція

130

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

   чиста реалізаційна вартість

160

47.0

9900.2

   первісна вартість

161

47.0

9900.2

   резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

1637.3

59.2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

33.3

17089.0

Поточні фінансові інвестиції

220

148049.3

127776.4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

   в національній валюті

230

3.9

5.3

   в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

4909.9

4246.8

Усього за розділом II

260

154681.6

159079.5

III. Витрати майбутніх періодів

270

118.3

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

186789.0

180031.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

756.0

756.0

Додатковий капітал

320

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(3054.7)

(974.1)

Неоплачений капітал

360

-

-

Усього за розділом I

380

-2298.7

-218.1

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

-

-

III. Довгострокові зобов’язання

480

150617.9

150617.9

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1461.7

89.5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

   з бюджетом

550

2.5

0.6

   зі страхування

570

5.5

2.0

   з оплати праці

580

14.1

10.1

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

36986.0

19629.4

Усього за розділом IV

620

38469.8

19731.5

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

9900.0

Баланс

640

186789.0

180031.4

 

Звіт про фінансові результати за 2009 рік

Форма №2-м

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

315.8

503.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 52.6 )

( 83.8 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

263.2

419.2

Інші операційні доходи

040

1.5

40.1

Доход від первинного визначення біоактивів і сільгосппродукції

041

-

-

Інші звичайні доходи

050

23339.6

541.0

Надзвичайні доходи

060

-

-

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

23604.3

1000.3

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

-

-

Матеріальні затрати

090

( 19.9 )

( 62.4 )

Витрати на оплату праці

100

( 270.6 )

( 805.2 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 104.3 )

( 304.3 )

Амортизація

120

( 1.9 )

( 0.6 )

Інші операційні витрати

130

( 274.1 )

( 720.0 )

   у тому числі:

131

-

-

Витрати від первинного визначення біоактивів і сільгосппродукції

132

-

-

Собівартість реалізованих товарів

140

-

-

Інші звичайні витрати

150

( 20852.9 )

( 507.1 )

Надзвичайні витрати

160

-

-

Податок на прибуток

170

-

-

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( 21523.7 )

( 2399.6 )

Чистий прибуток (збиток) (070-180)

190

2080.6

-1399.3

Забезпечення матеріального заохочення

195

-

-

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.