отдел продаж:

(044) 332-20-90

(044) 230-83-37

Ошибка 404

Извините, но мы все иногда ошибаемся...
 
Предлагаем просмотреть планировки квартир
d002 02

Проспект эмиссии облигаций

8. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ

 

Найменування: Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України”.

Ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ: 30370711.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

       серія А00 №020227

       номер запису: 10741050001010655

       дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999

       орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Тел. 279 -11- 52.

Стаття із закону України про цінні папери та фондовий ринок (розділ 3, ст.16)
виключно  на підставі ліцензії, що видається Національною комісієюз  цінних  паперів та фондового ринку (крім професійної діяльностіЦентрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльностіНаціонального  банку  України).Професійна   діяльність   Центрального   депозитарію   ціннихпаперів  провадиться  на  підставі правил Центрального депозитаріюцінних  паперів,  зареєстрованих  Національною  комісією  з ціннихпаперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.{  Частину  третю  статті  16  доповнено абзацом згідно із ЗакономN 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }На сайті Центрального депозитарію розміщені  правила та регламент роботи Центрального дипозитарію.(http://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=94&lang=ua).

 

 

9. ДАНІ ПРО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА МІСТИТЬСЯ У ПРОСПЕКТІ ЕМІСІЇ

 

Директор ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Бамбізо Полікарп Юрійович.

 

Головний бухгалтер ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Борисова Ольга Борисівна.

 

Відповідальним за проведення аудиту є:

 

ТОВ "М.Р.Аудит", код за ЄДРПОУ: 37569947, зареєстрована: Подільською РДА в м. Києві 22.02.2011 р за № 10711020000027955

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 13/15.

Телефон (044) 361-79-48.

Директор Єрмак Марина Володимирівна 

Сертифiкат (серiя А № 002801 вiд 02.07.1996; продовжено Рiшенням №215/3 Аудиторської Палати України вiд 20.05.2010 термін дії до 02.07.2015.                  

 Свiдоцтво про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №4429, видане на пiдставi рiшення №229/4 вiд 31.03.2011 Аудиторською Палатою України. Чинне до 31.03.2016р

 

 

10. ДАНІ ЩОДО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, НА ЯКИХ ПРОДАВАЛИСЬ АБО ПРОДАЮТЬСЯ ЦІННІ ПАПЕРИ ЦЬОГО ЕМІТЕНТА

 

Обіг цінних паперів Товариства на біржах, позабіржових системах не здійснювався.

 

 

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ, ДО ЛІСТИНГУ ЯКИХ ВКЛЮЧЕНІ ОБЛІГАЦІЇ ЕМІТЕНТА

 

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій жодних договорів з організаторами торгівлі на включення до лістингу облігацій Товариства укладено не було.


 

12. ДАНІ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ РОЗМІРУ ЕМІСІЇ НАД РОЗМІРОМ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА

Загальний обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

 

13. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

 

До Емітента не застосовувались дії економічного оздоровлення (санації) і не порушувалась справа про банкрутство.

 

 

Я, Директор ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Бамбізо Полікарп Юрійович, підтверджую достовірність наведеної у цьому Проспекті інформації.

Директор ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Бамбізо Полікарп Юрійович _________________________________________

 

 

Я, Головний бухгалтер ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Борисова Ольга Борисівна, підтверджую достовірність наведеної у цьому Проспекті інформації.

Головний бухгалтер ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» Борисова Ольга Борисівна ________________________________

 

 

Я, Аудитор, директор ТОВ "М.Р.Аудит" Єрмак Марина Володимирівна, підтверджую достовірність наведеної (та перевіреної мною) у цьому Проспекті інформації.

Аудитор _________________________________________

 

Проспект эмиссии облигаций

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний
період

 

За аналогічний період поперед- нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

924,7

934,9

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(154.1)

(155.8)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

770,6

779,1

Інші операційні доходи

040

193,7

-                  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-                  

-                  

Інші доходи

050

-                  

-                  

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)  

070

964,3

779,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(266.1)

(289.2)

Інші операційні витрати

090

(592.8)

(843.0)

у тому числі 

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

(48.6)

 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 

120

907,5

1132,2

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

56,8

-353,1

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-                  

-                  

Податок на прибуток

140

(16.0)

 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

40,8

-353,1

Забезпечення матеріального заохочення

160

-                  

-                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Емітент не є акціонерним товариством і не передбачає конвертації (обміну) облігацій, що розміщуються, на власні акції.

 

4.3. Мета емісії облігацій:

 

Грошові кошти, залучені від розміщення облігацій усіх серій, в сумі 194 296 980,00 грн. (сто дев’яносто чотири мільйони двісті дев’яносто шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) будуть спрямовані на фінансування будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-а у Шевченківському районі м. Києва (далі – Об’єкт).

Основні техніко-економічні показники Об’єкта (відповідно до наказу №1 ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» від 22/12/2006 року):

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

1 секція

2 секція

Всього

1.

Площа ділянки

га

 

 

0,54

2.

Площа забудови

м2

777,5

984,1

1761,6

3.

Поверховість

поверх

19

25

19; 25

4.

Загальна площа квартир

м2

8 215,47

11 471,77

19 687,24

5.

Кількість квартир

у тому числі:

                 - однокімнатних

                   - двокімнатних

                  - трикімнатних

                   - чотирикімнатних

кварт.

81

113

194

 

кварт.
кварт.
кварт.
кварт.

 

 

34

32

15

 

21

21

29

42

 

21

55

61

57

6.

Загальна площа

у тому числі:

                     - підземна частина

                     - наземна частина

м2

18269,0

24 367,26

42 636,26

 

м2

м2

 

4 098,8

14 170,2

 

5 181,8

19 185,46

 

9 280,6

33 355,66

7.

Будівельний об`єм

у тому числі:

                     - підземна частина

                     - надземна частина

м3

62 994,52

84 509,29

147 503,81

 

м3

м3

 

17 434,3

45 560,22

 

 

22297,18

62 212,11

 

39 731,48

107 772,33

8.

Площа вбудованих приміщень

у тому числі:

                   - аптека

                   - тренажерна зала

                   - офісні приміщення

м2

914,1

1 003,2

1 917,3

 

м2

м2

м2

 

155,1

-

759,0

 

 

375,6

627,6

 

155,1

375,6

1 386,6

9.

Площа технічних приміщень

м2

834,37

1 065,26

1 899,63

10.

Загальна площа паркінгу

м2

3 168,5

4 112,1

7 280,6

11.

Кількість машиномісць

м/м

-

-

146

 

Далі «вбудовані приміщення» також іменуються «нежитлові приміщення»

 

Власник земельної ділянки – територіальна громада міста Києва

 

Землекористувач - Емітент

 

Замовник - Емітент

 

Забудовник – Емітент

 

Ген. підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт», код ЄДРПОУ 35624424

 

Проектна документація розроблена «ТОВ «Бюро Інвестиційних проектів-проектний менеджмент», код ЄДРПОУ 31059394, ліцензія АА 775831.

 

Об’єкт будівництва, яким буде здійснюватися виконання зобов’язань за облігаціями:

Багатоповерховий житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва

 

Інформація про дозвільні та інші документи за об’єктом будівництва:

Правовстановлюючим документом на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, є Договір оренди земельної ділянки за місцем розташування: вул. Білоруська, 36-а у Шевченківському районі м. Києва розміром 5403 кв. м., кадастровий номер 8 000 000 000:91:145:0004 укладений між Київською міською радою (орендодавець) та Емітентом (Орендар) 12 квітня 2006 року та зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, про що зроблено запис від 13/04/2006 року за № 91-6-00556 у книзі записів державної реєстрації договорів. Договір укладено на 10 років. Відповідний Акт приймання-передачі земельної ділянки підписано Сторонами 13 квітня 2006 року.

Київська міська рада рішенням №218/3679 від 11/10/2005 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Білоруській, 36-а у Шевченківському районі м. Києва» затвердила проект відведення земельної ділянки для будівництва.

Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий замовнику (яким є Емітент) Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві 18 жовтня 2011 р. за № КВ11411059896.

Договір підряду на виконання робіт по будівництву об’єкту «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва, укладений між Емітентом та Підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт», код 35624424, за №17/09-10-Б36А від 17/09/2010 року.

Позитивний висновок комплексної державної експертизи по проекту «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Білоруській, 36-А у Шевченківському районі м. Києва» видано службою «Київдержекспертиза» КМДА 22 грудня 2006 року.

Ліцензія АВ № 589361 Державної архітектурно-будівельної інспекції України видана Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт» код 35624424 27 липня 2011 року №13-Л строком з 27/07/2011 по 27/07/2016 р. на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури (у тому числі на розроблення містобудівної документації, проектування об’єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж).

Договір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва № 567 від 19/09/2008 року укладено між Емітентом (Забудовник) та Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА).

 

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями.

Джерелом погашення цільових облігацій виступає новозбудована кількість квадратних метрів та машиномісць за Об’єктом.

 

 

 

 

 

Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій для покриття збитків підприємства:

 

ЕМІТЕНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ, НА ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ЕМІТЕНТА ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

Емітент зобов’язується не вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути встановлення обтяження на такий об'єкт (частину об'єкта) житлового будівництва, земельну ділянку, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будівництва, та майнові права на них.

 

4.4. Права, що надаються власникам облігацій:

 

Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи. Власники облігацій мають право:

 

- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення;

- при погашенні одна облігація серії «А» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «B» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «C» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «D» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «Е» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «F» дає право на отримання 1 (одного) машиномісця за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «G» дає право на отримання 1 (одного) машиномісця за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.

 

4.5. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації):

 

У Емітента немає зазначеної інформації.

 

4.6. Порядок розміщення облігацій:

 

Облігації усіх серій запропоновані для відкритого (публічного) розміщення з наступним вільним обігом. Облігації розміщуються серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів на добровільних засадах

Розміщення облігацій проводитиметься відповідно до правил організатора торгівлі ПАТ «Українська біржа».

Правила Публічного акціонерного товариства "Українська біржа"

Зареєстровано: Рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, №516 від 10.04.2012

Затверджено: Рішенням Біржової ради ПАТ "Українська біржа", Протокол № 46 від 01.03.2012

 

4.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій відбуватиметься за адресою (місцезнаходженням) організатора торгів: 01004, м. Київ, Шовковична, 42/44.

Консультацію щодо підготовки угоди купівлі-продажу можна отримати за адресою Емітента: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд.11; тел./ф. (8-044) 230-83-36.

 

Дата початку розміщення облігацій серій      A, Е, G: 10.01.2013 року.

Дата закінчення розміщення облігацій серій A, E, G: 01.12.2013 року.

 

Дата початку розміщення облігацій серій      B, D: 15.01.2013 року.

Дата закінчення розміщення облігацій серій B, D: 14.01.2014 року.

 

Дата початку розміщення облігацій серії   F: 01.02.2013 року.

Дата закінчення розміщення облігацій серії F: 30.01.2014 року.

 

Дата початку розміщення облігацій серії C: 01.03.2013 року.

Дата закінчення розміщення облігацій серії C: 28.02.2014 року.

 

Загальні Збори Учасників Товариства затверджують результати розміщення облігацій (по кожній серії) та звіт про результати розміщення облігацій (по кожній серії).

 

4.6.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:

Розміщення достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу відповідної серії.

Прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення, затвердження результатів розміщення та відповідно затвердження звіту про результати розміщення облігацій здійснюється Загальними Зборами Учасників Товариства.

Емітент має право достроково подати для реєстрації до НКЦПФР звіт про результати розміщення облігацій будь-якої серії.

Розміщення будь-якої з серій облігацій вважається таким, що відбулося, навіть, якщо облігації будуть реалізовані не у повному обсязі.

 

4.6.3. Відомості про розміщення облігацій через організатора торгівлі:

Товариство здійснює розміщення облігацій усіх серій із залученням організатора торгівлі:

 

Найменування організатора торгівлі цінними паперами

Місцезнаходження

Номери телефонів та факсів

Код за ЄДРПОУ

Місце та дата проведення державної реєстрації

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"

01004, Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44

(044) 4957474(ф)

36184092

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008

Ліцензія серія АГ №399339,

дата видачі 16.12.2008,

діє до 16.12.2018

 

4.6.4. Відомості про андеррайтера розміщення облігацій:

Товариство здійснює розміщення випуску цінних паперів без залучення андеррайтера.

 

4.6.5. Порядок оплати облігацій:

- запланована ціна продажу під час розміщення облігацій:

Запланований курс продажу облігацій всіх серій складає 100% від номінальної вартості облігацій, фактичний курс продажу визначається і залежить від попиту, ринкових умов під час розміщення облігацій. Курс (ціна) продажу за одиницю при розміщенні не може бути менше номінальної вартості, що за :

облігаціями серії «А» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

облігаціями серії «В» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

облігаціями серії «С» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

облігаціями серії «D» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

облігаціями серії «Е» становить 86,00 грн. (вісімдесят шість гривень 00 копійок).

облігаціями серії «F » становить 250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

облігаціями серії «G» становить 250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

 

- валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата за облігації всіх серій здійснюється у національній валюті України – гривні.

 

- найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

 

При розміщенні облігацій всіх серій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів з Емітентом шляхом перерахування 100% вартості облігацій на поточний рахунок Товариства 260033016825, відкритий в АТ "Єврогазбанк" в м. Києві, код банку 380430, код за ЄДРПОУ 32766270. У період розміщення може бути використаний інший поточний рахунок Емітента, якщо з будь-яких причин за зазначеним рахунком розрахунки будуть неможливі, що буде зазначений у договорі купівлі-продажу.

 

Оплата здійснюється у безготівковій формі.

Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок в цінних паперах, відкритий у обраного ним зберігача цінних паперів, що має відповідну ліцензію НКЦПФР.

Емітент переказує облігації на рахунок власника у зберігача після отримання повної сплати за ці облігації у строк відповідно до умов договору купівлі-продажу цінних паперів, при цьому операція повинна бути здійснена не пізніше дати завершення розміщення облігацій. Право власності на облігації виникає у покупця з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача цінних паперів.

- строк оплати облігацій:

 

Термін оплати облігацій всіх серій при розміщення встановлюється в договорі купівлі-продажу цінних паперів при розміщенні, але не може перевищувати З0 (тридцять) днів з моменту підписання такого договору, при цьому повна оплата повинна бути здійснена не пізніше дати завершення розміщення облігацій.

 

 

4.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

 

Облігації усіх серій вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу.

 

Власниками облігацій усіх серій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, без будь-яких обмежень. Право власності на придбані облігації виникає згідно з Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України.

 

Ціна продажу на вторинному ринку визначається, виходячи із кон’юнктури ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Загальні Збори Учасників Емітента мають право прийняти рішення про здійснення викупу (за згодою власників) та (або) реалізацію викуплених раніше облігацій будь-якої з серій на вторинному ринку, у цьому випадку умови оплати та передачі облігацій регулюються договором купівлі-продажу, що укладається сторонами із дотриманням вимог чинного законодавства.

 

Протягом строку обігу Облігацій Власники Облігацій усіх серій можуть звертатися до Емітента з пропозицією викупити у них Облігації. У разі отримання Емітентом такого звернення Емітент має право, але не зобов’язаний здійснити викуп таких Облігацій за їх номінальною вартістю або за іншою вартістю, погодженою Емітентом та Власниками Облігацій в кожному конкретному випадку.

У разі згоди Емітента такий Власник Облігацій отримує письмове повідомлення Емітента, що має містити кількість, ціну та термін поставки та оплати Облігацій відповідної серії, що згодний викупити Емітент, після чого сторонами на зазначених умовах укладається договір купівлі-продажу.

Викуп Облігацій здійснюється Емітентом за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 11А.

 

Терміни обігу облігацій:

Строк обігу облігацій усіх серій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 31 грудня 2015 року включно.

 

Протягом періодів розміщення та обігу облігацій Емітент зобов’язується укладати з кожним власником кількості облігацій, що є кратною загальній площі відповідної квартири або нежитлового приміщення, договори резервування приміщень; у разі придбання власником облігацій серій F, G в такий самий спосіб укладається договір резервування машиномісць. Далі за текстом всі ці види договорів іменуються — Договір резервування.

 

Уповноваженою особою Емітента, що від імені Емітента має право підписувати договори резервування та (або) Акти приймання-передачі приміщень, є директор Товариства (з правом передоручення).

 

Договір резервування встановлює обов'язки Емітента щодо надання обраного власником облігацій конкретного приміщення (у тому числі машиномісця) у власність та обов'язки власника облігацій щодо наявності у нього необхідної кількості облігацій.

 

Договір резервування визначає всі суттєві дані щодо характеристик обраного приміщення, права та обов'язки Емітента та власника облігацій щодо передачі приміщення у власність власника облігацій. У Договорі резервування зазначається, що в разі продажу всього чи частини пакету облігацій власник втрачає право на отримання у власність закріпленого за ним приміщення. Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені цим Проспектом.

 

При купівлі пакету облігацій власник облігацій обирає конкретне приміщення з переліку не закріплених за іншими особами приміщень, що є у пропозиції Емітента. Це приміщення Емітент зобов'язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом укладання Договору резервування. Емітент несе відповідальність відповідно до Договору резервування та чинного законодавства щодо виконання своїх зобов'язань щодо передачі відповідного приміщення, закріпленого в Договорі резервування, власнику облігацій.

 

Емітент та власник облігацій можуть укласти Договір резервування одночасно з укладанням договору купівлі — продажу облігацій.

 

У випадку придбання облігацій на вторинному ринку власник облігацій звертається до Емітента щодо укладення (переукладання) Договору резервування конкретного приміщення (машиномісця) за адресою: вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва на власника.

 

Договір резервування є чинним за наявності на рахунку в цінних паперах власника відповідної кількості та серій облігацій.

 

У разі якщо власниками пакету облігацій, що дає право на отримання приміщення (машиномісця), будуть декілька осіб, то при погашенні облігацій такі власники отримують таке приміщення (машиномісця) у спільну часткову власність.

 

У Договорі резервування повинні бути вказані дії у випадку, якщо при здачі об’єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації у відповідному приміщенні, будівництво якого профінансоване власником облігації, фактично виявляється більша чи менша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, що пред’являється до погашення, власник облігацій повинен сплатити кошти, сума яких визначається договором резервування. У випадку, якщо при здачі об’єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації в відповідному приміщенні виявляється менша площа, ніж на це діє право пакет облігацій, Емітент повинен сплатити власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному договорі резервування.

 

Проспект эмиссии облигаций

4.8. Порядок погашення облігацій

 

4.8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій усіх серій здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 11.

Дата початку погашення облігацій усіх серій – 01.01.2016 року.

Дата закінчення погашення облігацій усіх серій – 15.03.2016 року.

 

Емітент має право прийняти рішення про подовження термінів обігу та погашення будь-якої з серій облігацій A,B,C,D,E,F,G – у разі наявності згоди всіх власників облігацій на таке подовження або викупу 100% кількості облігацій відповідної серії за ціною не менше номінальної у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

4.8.2. Умови та порядок надання товарів (послуг):

 

Погашення облігацій усіх серій відбувається за умови перерахування облігацій протягом терміну погашення з рахунку в цінних паперах власника на рахунок у цінних паперах Емітента у Депозитарії.

Погашення облігацій відбувається шляхом надання у власність загальної площі приміщень (житлових або нежитлових) у відповідній кількості квадратних метрів та машиномісць в залежності від кількості та серій облігацій, пред’явлених до погашення:

- при погашенні одна облігація серії «А» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «B» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «C» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «D» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квартири за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «Е» дає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «F» дає право на отримання 1 (одного) машиномісця за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва;

- при погашенні одна облігація серії «G» дає право на отримання 1 (одного) машиномісця за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 36-А в Шевченківському районі м. Києва.

 

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність відповідної площі приміщення - оформлення права власності (за актом приймання-передачі) на приміщення відповідної кількості квадратних метрів загальної площі приміщення (або машиномісця), зазначене у договорі резервування, у разі відповідності кількості та серій облігацій, перерахованих на рахунок Емітента у термін погашення облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент повідомляє про це власників облігацій шляхом публікації відповідної інформації у тому самому виданні, у якому було оприлюднено Проспект емісії (або офіційному виданні НКЦПФР, якщо видання на той час не буде мати статусу офіційного). Після особистого звернення власників Емітент надає кожному дані щодо фактичної площі приміщень, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухомо майно.

 

Погашення облігацій відбувається на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій Емітента. Зведений обліковий реєстр складається депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надасться Емітенту на початок дня початку погашення облігацій. Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій починається у перший наступний робочий день. Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій протягом терміну погашення перераховують належні їм облігації зі своїх рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі приміщення. Подальше оформлення документів на право власності на приміщення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Отримання відповідного приміщення (квартири, нежитлового приміщення, машиномісця) проводиться шляхом підписання між Емітентом та власником, що перерахував відповідний пакет облігацій, Акту приймання -передачі приміщення, а також обов’язкової державної реєстрації права власності на відповідне приміщення. Всі витрати, пов'язані з оформленням права власності на нерухомість, несе власник облігацій.

 

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі приміщення, визначеного в Договорі резервування.

Погашення облігацій (надання відповідного приміщення у власність) здійснюється по номінальній вартості облігацій, навіть якщо собівартість чи ринкова вартість 0,01 кв. м. приміщення (або одного машиномісця) виявляється вищою на момент початку погашення (дострокового погашення) облігацій. При одержанні більш дешевого товару власник облігацій одержує від Емітента різницю між вартістю облігацій та ціною товару.

 

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов'язаний:

надати документи, що посвідчують (ідентифікують) його особу (паспорт, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи; статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з ЄДРПОУ, довідку 4-ОПП — для юридичної особи-резидента);

надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені юридичної чи фізичної особи;

перерахувати протягом терміну погашення належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в Депозитарії;

пред’явити чинний Договір резервування;

на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії, необхідні для оформлення права власності на приміщення.

Емітент та власник підписують Акт пред’явлення цільових облігацій до погашення, що підтверджує факт передачі зазначених документів та здійснення дій.

Оскільки приміщення, зазначене у відповідному Договорі резервування, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого приміщення необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій відповідної серії, зазначеної у чинному Договорі резервування.

Конкретне приміщення, що отримує власник облігацій, визначається тільки у відповідному чинному Договорі резервування, що укладений з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного Договору Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення у спільну власність) відповідно до кількості пред'явлених до погашення облігацій. У випадку, якщо пакетом облігацій, що дає право на отримання приміщення володіє декілька власників, то при погашенні облігацій такі власники отримують приміщення у спільну часткову власність відповідно до положень глави 26 Цивільного кодексу України.

У договорі резервування, що укладається між Емітентом та власником пакету облігацій при покупці пакету облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації в приміщенні фактично виявляється більша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, власник облігацій повинен сплатити суму коштів у порядку, встановленому у відповідному договорі резервування. У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації в приміщенні фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, Емітент повинен сплатити власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному договорі резервування.

У разі, якщо власник облігацій з будь-яких причин не має чинного договору резервування і Емітент не може передати жодне приміщення (наприклад, власник має таку кількість облігацій, що не є кратною загальній площі відповідної квартири, нежитлового приміщення); або ж на дату закінчення погашення будинок не введений в експлуатацію, Емітент здійснює погашення облігацій шляхом перерахування власнику суми номінальної вартості належних власнику облігацій.

У разі порушення строків введення Об’єкту в експлуатацію, Емітент з метою інформування власників облігацій усіх серій про цей факт здійснює публікацію в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому публікував Проспект емісії облігацій, у термін 10 робочих днів з дати такого порушення.

У разі порушення строків введення Об’єкту в експлуатацію Емітент може прийняти рішення про подовження термінів погашення будь-якої з серій облігацій A,B,C,D,E,F,G – у разі наявності згоди всіх власників облігацій на таке подовження або викупу 100% кількості облігацій відповідної серії за ціною не менше номінальної у порядку, передбаченому чинним законодавством.

У разі невиконання чи несвоєчасного виконання Емітентом зобов'язань по облігаціях будь-якої з серій виконання здійснюється в примусовому порядку за рішенням суду.

У випадку не виконання Емітентом зобов'язань по облігаціях у встановлені терміни, власник облігацій має право звернутися до поручителя щодо відшкодування йому номінальної вартості облігацій відповідно до умов, зазначених цим Проспектом.

 

4.8.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення:

Емітент має право прийняти рішення про дострокове погашення облігацій будь-якої з серій у разі дострокового завершення будівництва та  здачі в експлуатацію в порядку, встановленому чинним законодавством, будинку за адресою: вул. Білоруська, буд. 36-А в Шевченківському районі м. Києва,  раніше дати початку строку погашення облігацій.

Дострокове погашення здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 4.8.2 цього Проспекту. При цьому кінцевий термін погашення облігацій не може перевищувати одного року з дати початку дострокового погашення. Повідомлення про дострокове погашення публікується у тому ж друкованому виданні, де був опублікований Проспект емісії облігацій, не менш ніж за 10 календарних днів до початку періоду дострокового погашення.

Емітент має право прийняти рішення про анулювання облігацій викуплених будь-якої з серій у випадку викупу 100% кількості облігацій відповідної серії.

 

4.8.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

 

 

У разі, якщо власник облігацій вчасно не здійснив пред'явлення облігацій до погашення (дострокового погашення), у тому числі не перерахував належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії протягом встановленого цим Проспектом терміну, він повинен здійснити зазначене перерахування облігацій протягом трьох років з дати закінчення погашення. У цьому разі власник звертається до Емітента із письмовим зверненням за адресою 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 11.

У зазначеному випадку власнику облігацій відшкодовується вартість належних йому облігацій грошовими коштами (за номінальною вартістю) протягом трьох місяців з дати перерахування облігацій на рахунок Емітента в Депозитарії.

 

 

4.9. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту

 

У разі визнання Емітента банкрутом, оголошення дефолту та порядок дій Емітента відбувається відповідно до відповідної статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В разі неспроможності Емітента Облігацій у строк та у спосіб, встановлений умовами проспекту емісії, здійснити погашення Облігацій, Емітент зобов’язаний оголосити про дефолт протягом десяти робочих днів з дати виникнення події, що призвела до дефолту. У цьому разі Емітент здійснює публікацію в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому публікував Проспект емісії облігацій. Подальші дії кожного з Поручителів здійснюються відповідно до цього проспекту емісії та Договору поруки - у разі неможливості Емітента здійснити погашення іменних цільових Облігацій Поручитель здійснює відшкодування їх номінальної вартості Власнику облігацій.

 

 

5. ПЕРЕЛІК І РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКІВ ОБЛІГАЦІЙ

 

У 2007 році Емітент здійснив випуск цільових іменних облігацій (Протокол Зборів Учасників ТОВ «Граніт-Плюс» № 5 від 25.05.2007 р.):

 

Серія

Номінал, грн.

Кількість, шт.

Загальна номінальна вартість, грн.

Реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів

А

72,00

1 771 852

127 573 344,00

№ 549/2/07 від 07.09.2007

В

72,00

191 730

13 804 560,00

№ 550/2/07 від 07.09.2007

С

165 000,00

56

9 240 000,00

№ 551/2/07 від 07.09.2007

 

Свідоцтва про реєстрацію випусків цінних паперів серій «А», «В», «С» видала Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Облігації серій А,В,С Емітентом погашені. Власники облігацій здійснили їх перерахування на рахунок у цінних паперах ТОВ «Граніт-Плюс» у депозитарії, виходячи з передбаченого проспектом емісії цих серій порядку погашення облігацій у разі несвоєчасного їх пред’явлення, ТОВ «Граніт-Плюс» 08.08.2012 та 04.09.2012 здійснило погашення облігацій шляхом сплати їх номінальної вартості.

 

Випуск облігацій серій А,В,С, скасовано розпорядженнями НКЦПФР від 12 жовтня 2012 року № 158-КФ-С-О, №159-КФ-С-О та № 160-КФ-С-О.

 

 

6. РОЗМІР ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

 

У власності директора Бамбізо Полікарпа Юрійовича перебуває 7% статутного капіталу Емітента.

 

 

7.      ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО МАЮТЬ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА ЧАСТКУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10%

 

У статутному капіталі Емітента частки, що перевищують 10% мають наступні особи:

Юридична особа -- резидент України -- Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс-Центр» — 53,3%, що становить 402 448,00 (чотириста дві тисячі чотириста сорок вісім) гривень;

Громадянин України Видренко Віктор Миколайович — 13%, що становить 98 280,00 (дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят) гривень;

Громадянин України Лисенко Анатолій Іванович — 11,7%. що становить 88 302,00 (вісімдесят вісім тисяч триста дві) гривні.

 

Проспект эмиссии облигаций

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012.01.01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальностю "Будсервіс-Центр"

за ЄДРПОУ

32000881

Територія

 

Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

803910000

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВ

за КОПФГ

240

Орган державного управлiння

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Будівництво будівель

за КВЕД

70.32.0

Середня кількість працівників

1,00        

 

 

 

 

 

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:вул.Вєтрова,11 м. Київ 01032                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 Актив 

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

72,1

189,3

Основнi засоби:

 

 

 

    залишкова вартiсть

030

614,4

535,9

    первiсна вартiсть

031

912,5

912,5

    знос

032

(298.1)

(376.6)

Довгострокові біологічні активи: 

 

    справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

    первісна вартість

036

-                  

-                  

    накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції

040

8541,2

18359,9

Інші необоротні активи

070

-                  

-                  

Усього за роздiлом I

080

9227,7

19085,2

II. Оборотні активи

 

Виробничі запаси

100

4,5

-                  

Поточні біологічні активи

110

-                  

-                  

Готова   продукцiя

130

15958,7

17586,2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

    чиста реалізаційна вартість 

160

456,0

1246,7

    первісна вартість 

161

456,0

1246,7

    резерв сумнівних боргів 

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

1432,5

1418,6

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

45231,4

30574,4

Поточні фінансові інвестиції 

220

-                  

-                  

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

   в національній валюті 

230

103,5

35,7

   у тому числі в касі 

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті 

240

-                  

-                  

Інші оборотні активи 

250

923,4

1178,1

Усього за роздiлом II 

260

64109,9

52039,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

1309,4

-                  

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

Баланс

280

74647,0

71124,8

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

      1 

2

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

1650,0

1650,0

Додатковий капiтал

320

-                  

-                  

Резервний капітал

340

-                  

-                  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

11591,9

12246,8

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за роздiлом I

380

13241,9

13896,8

II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                    фінансування

430

-                  

-                  

III. Довгострокові зобов'язання 

480

51674,7

51976,8

ІV Поточні зобов'язання 

 

Короткострокові кредити банків

500

-                  

-                  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-                  

-                  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6224,0

526,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

   з бюджетом  

550

3,0

197,3

   зі страхування

570

6,1

4,8

   з оплати працi*

580

11,2

10,7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

-                  

Iншi поточні зобов'язання

610

3486,1

4511,9

Усього за роздiлом IV

620

9730,4

5251,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

-                  

-                  

Баланс

640

74647,0

71124,8

 

*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

-                  

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний
період

 

За аналогічний період поперед- нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

17803,4

11081,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(2049.7)

(1071.9)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

15753,7

10009,7

Інші операційні доходи

040

-                  

1,1

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-                  

-                  

Інші доходи

050

1,0

1,1

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)  

070

15754,7

10011,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(6937.8)

(3673.0)

Інші операційні витрати

090

(7533.4)

(6061.0)

у тому числі 

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

 

(38.8)

Разом витрати (080 + 090 + 100) 

120

(14471.2)

(9772.8)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

1283,5

239,1

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-                  

-                  

Податок на прибуток

140

(572.6)

(10.1)

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

710,9

229,0

Забезпечення матеріального заохочення

160

-                  

-                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012.01.01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАТОРЕ"

за ЄДРПОУ

34355545

Територія

 

Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

803910000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

10

Орган державного управлiння

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Середня кількість працівників

        

 

 

 

 

 

Одиниця вимiру: тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:вул.Вєтрова,11 м. Київ 01032                                  

 

 

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 Грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актив 

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

670,7

670,7

Основнi засоби:

 

 

 

    залишкова вартiсть

030

2050,7

1805,0

    первiсна вартiсть

031

2646,6

2586,6

    знос

032

(595.9)

(781.6)

Довгострокові біологічні активи: 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість 

035

-                  

-                  

    первісна вартість

036

-                  

-                  

    накопичена амортизація

037

 

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції

040

5,5

5,5

Інші необоротні активи

070

-                  

-                  

Усього за роздiлом I

080

2726,8

2481,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0,5

0,1

Поточні біологічні активи

110

-                  

-                  

Готова   продукцiя

130

-                  

-                  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

    чиста реалізаційна вартість 

160

197,6

534,0

    первісна вартість 

161

197,6

534,0

    резерв сумнівних боргів 

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

241,8

185,8

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

465,6

530,0

Поточні фінансові інвестиції 

220

-                  

-                  

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

   в національній валюті 

230

-                  

4,3

   у тому числі в касі 

231

-                  

-                  

   в іноземній валюті 

240

-                  

-                  

Інші оборотні активи 

250

22,9

17,5

Усього за роздiлом II 

260

927,9

1271,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

-                  

-                  

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-                  

-                  

Баланс

280

3654,8

3752,9

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

     1 

2

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

15315,0

15315,0

Додатковий капiтал

320

-                  

-                  

Резервний капітал

340

-                  

-                  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

350

(696.6)

(655.8)

Неоплачений капітал

360

(10986.0)

(10969.6)

Усього за роздiлом I

380

3632,4

3689,6

II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                       фінансування

430

-                  

-                  

III. Довгострокові зобов'язання 

480

-                  

-                  

ІV Поточні зобов'язання 

 

Короткострокові кредити банків

500

-                  

-                  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-                    

-                  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9,2

52,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

   з бюджетом  

550

-                  

-                  

   зі страхування

570

-                  

0,2

   з оплати працi*

580

-                  

0,9

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-                  

-                  

Iншi поточні зобов'язання

610

13,2

9,6

Усього за роздiлом IV

620

22,4

63,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

-                  

-                  

Баланс

640

3654,8

3752,9

 

*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

-